Zapytaj o aktualny cennik: + 61 307 16 33
AxisVM
Analizy i wymiarowanie konstrukcji

Premiera AxisVM X4 w Polsce

Cieszymy się, że możemy zaprezentować Państwu najnowszą wersję programu AxisVM. Nowa wersja została oznaczona jako AxisVM X4 i jest od teraz oficjalnie dostępna w Polsce.

AxisVM jest doskonale oceniany przez użytkowników i wiemy, że nowa wersja podtrzyma ten trend. Dzięki dużej dynamice rozwoju, program cały czas zyskuje nowych sympatyków. Przypomnijmy, że od wersji AxisVM 13 dostępna jest opcja uwzględnienia zbrojenia rzeczywistego dla belek i słupów w globalnej pracy modelu zarysowanego. Jest to jedna z tych cech, dla której wielu doświadczonych projektantów konstrukcji wybiera właśnie AxisVM.

W nowej wersji AxisVM otrzymał kolejne dwa moduły:

  • Wymiarowanie konstrukcji stalowych w warunkach pożaru (moduł SD8)
  • Analiza drgań wywołanych ruchem pieszym (ang. Footfall analysis) (moduł FFA)

Zapraszamy do lektury najważniejszych nowości i zmian w programie oraz testowania AxisVM X4. 

07 splash screen AxisVM x4

 

Ogólne

Zarządzanie i przechowywanie wcześniejszych rewizji modelu
Łatwiejsze zarządzanie zmianami zachodzącymi na modelu. Rewizje ułatwiają powrót do wcześniejszego etapu i śledzenie zachodzących zmian. Każda rewizja może zostać opatrzona komentarzem. Najważniejsze rewizje, stanowiące istotny etap modelowania,  mogą zostać zablokowane, przez co będą zabezpieczone przed usunięciem i nadpisaniem.

07 X4 rewizje

 

Obsługa formatu PNG 
Format PNG pozwala przechowywać rysunki przygotowane w AxisVM, które następnie można wykorzystać przy generowaniu raportu. Pliki w formacie PNG są mniejsze niż BMP i mają lepszą jakość niż JPG.

07 X4 PNG

 

Usprawnienia wyświetlania etykiet
Dodano opcję do wyświetlania nieprzezroczystych etykiet oraz opracowano algorytm do zapobiegania nakładania się na siebie etykiet.

07 X4 etykiety

 

Struktura drzewa dla komunikatów
Komunikaty błędów i informacje po wykonaniu analiz wyświetlane są teraz w bardziej przejrzysty sposób. Wszystkie komunikaty uporządkowane są w strukturze drzewiastej.

07 X4 komunikaty

 

Nowe przekroje parametryczne
W edytorze przekrojów poprzecznych dodano możliwość definiowania parametryczngo smukłych przekrojów bliskogałęziowych.

07 X4 przekroje bg

 

Dalsze ulepszenia importu z REVIT
Moduł do importu danych z programu REVIT został rozbudowany o możliwość przesyłania do AxisVM ścian i płyt o zmiennej grubości.

07 X4 REVIT import

 

Edycja

Fazowanie i zaokrąglanie
Nowa opcja pozwala podczas edycji węzła bezpośrednio w jego miejscu wstawić sfazowanie lub zaokrąglenie narożnika.

07 X4 zaokraglanie

 

Wydłużanie i docinanie linii 
Opcje edycyjne wydłużania i docinania linii umożliwiają dopasowanie jednej lub wielu linii do innej linii lub płaszczyzny. Dostępna jest też nowa opcja wydłużania do punktu przecięcia.

07 X4 wydluzanie

 

Elementy

Płyty kanałowe
Dla płyt i powłok istnieje teraz możliwość zdefiniowania nowego typu obszaru: płyta kanałowa. Użytkownik ma możliwość określenia w niej kanałów prostokątnych i okrągłych.

07 X4 plyta kanalowa

 

Płyty zespolone
Kolejny typ obszaru pozwalający szybko wymodelować płytę żelbetową z żebrami wykonanymi z innego materiału np. stali.

07 X4 plyta zespolona

 

Obciążenia

Obciążenie pożarem belek stalowych (nowy moduł SD8)
Okno definiowania przypadków i grup obciażeń zostało wzbogacone o możliwość definiowania pożaru. Utworzenie takiego przypadku automatycznie wygeneruje grupę obciążeń wyjątkowych o nazwie POŻAR.
Przy zadawaniu obciążenia użytkownik może automatycznie wyznaczyć temperaturę krytyczną w analizowanym przekroju z zastosowaniem analizy dwuwymiarowego pola temperatury.

07 X4 obciazenie pozarem

07 X4 obciazenie pozarem2

 

Nowe możliwości autogeneratora obciążeń od wiatru
Nowe właściwości generator obciążeń klimatycznych pociągnęły za sobą konieczność zmiany w oknie dialogowym dla obciążeń od wiatru. Dodano możliwość wyodrębniania fragmentów konstrukcji w celu niezależnego zadawania obciążenia od wiatru dla różnych przypadków (np. wyodrębnienie attyk w celu obciążeń jej od wiatru obok podstawowego obciążenia na cały obiekt). Dodano także automatyczne generowanie obciążenia wiatrem na wiaty, ściany wolnostojące i tablice oraz efekt oddziaływania od tarcia.

07 X4 obc wiatr

 

Analiza

Ulepszona analiza modalna
Dodano więcej opcji w parametrach dla analizy modalnej, pozwalające uwzględnić masy tylko od pewnej wysokości konstrukcji.

07 X4 analiza modalna

 

Wymiarowanie i wyniki

Nowe możliwości dla prętów wirtualnych
W nowej wersji AxisVM użytkownik może samodzielnie zadać oś redukcji dla prętów i pasm wirtualnych oraz przypisać im dowolny przekrój. Na bazie wyników istnieje później możliwość odczytania jego odkształceń.

07 X4 pasmo wirtualne

 

Bardziej efektywne wymiarowanie słupów żelbetowych
Wyznaczenie mimośrodów uwzględnia teraz także imperfekcje geometryczne. Użytkownik ma możliwość pełnej kontroli nad wyznaczanymi mimośrodami.

07 X4 slup zelbetowy

 

Automatyczna weryfikacja ugięć i przemieszczeń elementu stalowego 
Obok warunków dla SGN dodano zakładkę dla automatycznej weryfikacji SGU w zakresie ugięć jak i przemieszczeń. Ugięcia mogą być weryfikowane jak bezwzględne przemieszczenia punktów elementu lub jako ugięcie od jego cięciwy. Istnieje też opcja definicji ugięcia wstępnego. Przemieszczenia poziome mogą być analizowane w układzie globalnym lub lokalnym pręta. Ponadto, w zależności od nachylenia pręta program może automatycznie wybrać warunek ugięcia lub przemieszczenia.

07 X4 SGU

 

Wymiarowanie elementów stalowych ze względu na warunki pożarowe (nowy moduł SD8)

Nowy moduł pozwala zwymiarować elementy stalowe zgodnie z EN 1993-1-2 i załączników krajowych. Wybranie przycisku POŻAR w oknie dialogowym do definiowania parametrów do wymiarowania, wyświetli jego dodatkowe parametry. Parametry zarówno do zwichrzenia jak i wyboczenia mogą zostać zadane niezależnie dla przypadku wymiarowania standardowego i wymiarowania w podwyższonej temperaturze. Pozwala to odzwierciedlić różną pracę elementu w różnych warunkach.

Oprócz zalecanych przez normę EN 1993-1-2 warunków wymiarujących, AxisVM  oferuje również dodatkową weryfikację warunków nośności z EN 1991-1-1, ale ze zredukowaną granicą plastyczności i zredukowanym modułem Younga. 

07 X4 wymiarowanie pozarowe

 

Analiza drgań od oddziaływania na płyty i schody ruchu pieszego (nowy moduł FFA)
Rosnące wymagania dla nowoczesnych konstrukcji oraz stosowanie mocniejszych materiałów, które dają w rezultacie lżejsze konstrukcje stawia przed projektantem potrzebę oszacowania drgań stropów i schodów, przy których zostanie zagwarantowany komfort użytkowników obiektu. Służy do tego analiza drgań od wymuszenia ruchem pieszym (ang. Footfall analysis). Zaimplementowany w AxisVM moduł FFA pozwala obliczyć współczynnik odpowiedzi drgań płyt i na tej podstawie wyznaczyć klasę akceptacji w zależności od przeznaczenia stropu.

07 X4 FFA

 

Nowy sposób prezentacji wyników
W nowej wersji użytkownicy mogą wyświetlić wyniki w postaci wykresów wypełnionych. Zakresem kolorów wykresów można sterować tak jak dla izopowierzchni.

07 X4 wykres wypelniony

 

Raporty

Kolorystyczne oznaczenie komórek tabel
Taki sposób prezentacji doskonale poprawia orientację pośród dużej liczby wyświetlonych wartości.

07 X4 kolory komorek
Sortowanie tabel wg kolumn
Większość tabel można teraz swobodnie sortować wg ich kolumn, co w połączeniu z oznaczeniem kolorystycznym znacznie zwiększa czytelność tabel. Sortowanie tabel działa w trybie wielokrotnym tzn. komórki można posortować wg jednej kolumny, a następnie tak uporządkowane wiersze wg kryterium drugorzędnego, czyli wg kolejnych wskazanych kolumn tabeli.

07 X4 sortowanie

 

Ulepszone zestawienia materiałów
Zestawienia prętów zbrojeniowych zawiera teraz oprócz zbrojenia elementów powierzchniowych również zbrojenie rzeczywiste z belek i słupów.

07 X4 zestawienie zbrojenia