Zapytaj o aktualny cennik: + 61 307 16 33
AxisVM
Analizy i wymiarowanie konstrukcji

AxisVM X5 wyd. R2 już dostępne

Nowe wydanie AxisVM X5 R2 dla Polski zostało właśnie ukończone. Wszystkim użytkownikom wersji X5 będzie ono udostępniane podczas automatycznych aktualizacji. Nowe wydanie to kolejne ciekawe zmiany i nowości, których wdrożenie wymagało sporo czasu, ale wierzymy, że każdy użytkownik AxisVM będzie usatysfakcjonowany wprowadzonymi ulepszeniami. 

Najważniejsze nowości to bez wątpienia:

 • nowy moduł MD1 Wymiarowanie ścian murowych
 • rozszerzona funkcjonalność modułu do sprawdzania przebicia w płytach żelbetowych (RC3) o weryfikację przebicia na zakończeniu ściany lub jej narożniku

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi opisanymi nowościami.

x5 logo

 

Ogólne

 
Wyświetlanie zbrojenia rzeczywistego na modelu globalnym

Wszystkie pręty, które zostały przypisane do elementów powierzchniowych lub belek i słupów są teraz widoczne w widoku zrenderowanym.

 08 X5 zbr render th

 

Nowa legenda kolorów dla zbrojenia rzeczywistego

Legenda kolorów zbrojenia rzeczywistego została rozbudowana o oznaczenia kolorystyczne przypisane do konkretnych średnic. Tonacja danego koloru rozjaśnia się wraz ze zwiększaniem się rozstawu prętów.

W przypadku zbrojenia nakładającego się użytkownik może teraz również wybrać w jaki sposób prezentować części wspólne:

 • w skali szarości
 • wg uśrednionych wartości średnic i rozstawów prętów

 08 X5 zbrojenie rzeczywiste legenda

 

BIM i współpraca

 
Ulepszony transfer do Tekla

Moduł TI do wymiany danych z Tekla Structures został przystosowany do Tekla Structures w wersji 2019 i nowszych.

 08 X5 eksport Tekla do AxisVM

Elementy

 
Współczynnik tłumienia dla elementów typu sprężyna

Wraz z pierwszym wydaniem (R1) wersji AxisVM X5 elementy typu sprężyna zostały gruntownie rozbudowane. W tym wydaniu otrzymały one kolejną właściwość jaką jest wartość tłumienia dla analizy dynamicznej. 

Dla liniowej definicji parametrów występuje uogólniony parametr tłumienia Cu.

08 X5 tlumienie sprezyna liniowa

W przypadku nieliniowych właściwości można zdefiniować te parametry niezależnie: dla tłumienia przy ściskaniu i przy rozciąganiu.

 08 X5 tlumienie sprezyna nieliniowa

 

Podatność węzłów w prętach określana za pomocą charakterystyki sprężyny

Pojawienie się zaawansowanej definicji sprężyny umożliwiło również wykorzystanie ich charakterystyk w przypadku definicji zwolnień węzłowych dla prętów. W każdej składowej związanej z przesuwem (ex, ey, ez) oraz obrotem (Θx, Θy,Θz) definiowanego zwolnienia można teraz zadać niezależnie charakterystykę sprężyny.

08 X5 zwolnienia wezlowe sprezyna

 

Podpory węzłowe definiowane poprzez charakterystykę sprężyny

Zmiany nie ominęły też definicji podpór węzłowych, w których też należy teraz wskazywać odpowiednią charakterystykę sprężyny z predefiniowanej listy lub utworzyć nową. Dzięki temu również w podporach możesz zamodelować zaawansowane charakterystyki na styku konstrukcji z podłożem.

08 X5 podpora wezlowa sprezyna

 

Ustawianie własnego układu lokalnego dla podpory węzłowej

Na liczne prośby użytkowników dodana została opcja definiowana podpory węzłowej w niestandardowym układzie lokalnym. Po zdefiniowaniu na modelu dwóch odniesień (dla lokalnej osi -x- oraz -z-) możliwe jest ustawienie podpory węzłowej względem układu lokalnego wyznaczonego przez te odniesienia.

08 X5 podpora wezlowa uklad lokalny

 

Obciążenia

 

Własne kombinacje dla sejsmiki

Wygenerowane na podstawie analizy modalnej oddziaływania sejsmiczne mogą być teraz ręcznie łączone podczas tworzenia niestandardowych kombinacji.

 

Rozdziel obciążenia do pojedynczych obciążeń

W przypadku układów wieloprzęsłowych istnieje często potrzeba uwzględnienia niezależnego występowania obciążeń w kombinacji. Pomocne tutaj jest nowe polecenie do automatycznego utworzenia odpowiednich przypadków prostych i kolejnego, również zautomatyzowanego przenoszenia do nich wszystkich obciążeń zaznaczonych przez użytkownika.

08 X5 rozdziel obciazenia do przypadkow2

 

Ulepszony sposób definiowania cięgien i obciążenia od sprężenia

Podczas definiowania trasy cięgien sprężających można skorzystać teraz ze stałego układu współrzędnych oraz ruchomego układu współrzędnych (np. dla belki zakrzywionej). Zakładka z wynikami prezentuje teraz wykresy straty sprężenia oraz ekwiwalentne obciążenie rozłożone na długości elementu.

08 X5 ciegna sprezenie

 

 Przepróbkowanie funkcji obciążenia dynamicznego

Pierwotnie wprowadzone dane funkcji obciążenia dynamicznego mogą zostać przepróbkowane. W wyniku takiego działania pomiędzy pierwontymi punktami pojawiają się nowe punkty, uzyskane na drodzie interpolacji liniowej lub z zastosowaniem interpolacji Whittaker-Shannon.

08 X5 Whittaker Shannon AxisVM

 

Korekta funkcji przyspieszenia dynamicznego

Zdefiniowaną funkcję przyspieszenia można łatwo korygować za pomocą nowych poleceń, które pozwalają zniwelować niedokładności pomiarów i ustalić końcową prędkość oraz końcowe przemieszczenie na zero.

08 X5 korekta funkcji przyspieszenia dynamicznego

 

Analizy

 

Sterowanie iteracjami dla nieliniowej analizy statycznej oraz dynamiki

Jeżeli podczas analizy nieliniowej sztywności kilku elementów ulegną nagłej zmianie w tym samym przyroście, to kolejne iteracje mogą zostać zapętlone. Wynikiem tego jest brak zbieżności zadania nieliniowego. Aby łatwiej poradzić sobie w takich sytuacjach, AxisVM został wyposażony w automatyczne sterowanie iteracjami. 

08 X5 kontrola iteracje nieliniowa axisvm

 

Wyniki

 

Autoskalowanie wykresów przemieszczeń 

Aby usprawnić wyświetlanie i uniknąć sytuacji niewidocznych lub bardzo dużych wykresów przemieszczeń konstrukcji dodano opcję autoskalowania. Opcja ta ustawia prezentację maksymalnego przemieszczenia na 50 pikseli. Oczywiście zaprezentowane wyniki można nadal dowolnie przeskalowywać za pomocą przełączników na pasku okna głównego.

08 X5 autoskalowanie przemieszczen

 

Rozbudowano możliwości animacji

Przygotowanie animacji dla wyników z analizy nieliniowej lub dynamicznej jest teraz możliwe dla poszczególnych ich przyrostów. W ustawieniach można wybrać jaki zakres przyrostów ma zostać uwzględniony podczas generowania animacji.

 08 X5 animacja nieliniowe wyniki

 

Stan naprężenia materiału nieliniowego 

Dla materiału nieliniowego dostępny jest nowy komponent wyników, który pokazuje w jakim znajduje się on stanie naprężenia. Jest to dodatkowa informacja, która wraz z komponentem Stopień wykorzystania znacznie ułatwia interpretację wyników i pozwala określić np. co jest przyczyną nadmiernego jego wykorzystania.

Poniżej pokazano skalę komponentu Stan napreżenia w płaszczyźnie naprężeń głównych S1-S2.

08 X5 stan naprezenia nieliniowy material

 

Nowe składniki wyników z analizy dynamicznej dla sprężyn

Dla elementu typu sprężyna dostępne są nowe komponenty wyników z analizy dynamicznej (zarówno dla przesuwu jak i obrotu):

 • prędkość odkształcenia
 • siła w sprężynie
 • siła tłumiąca
 • całkowita siła + tłumik

 

Wymiarowanie

Sprawdzanie przebicia na zakończeniu ścian i ich narożnikach (moduł RC3)

Rozbudowa modułu do sprawdzania przebicia ucieszy na pewno każdego posiadacza tego modułu, tym bardziej że zyskał on bardzo przydatną funkcjonalność weryfikacji przebicia płyty na zakończeniu i narożach ścian. Moduł ten działa zarówno w modelu 2D jak i 3D i umożliwia weryfikację nad ścianą zamodelowaną z dowolnego materiału. Obliczenie siły przebicia następuje poprzez całkowanie sił tnących działających wokół zakończenia/narożnika ściany.

Podczas definicji parametrów użytkownik ma możliwość wybrania sposobu przyjęcia siły przebicia VEd:

 • jako maksymalną wartość na wskazanej linii całkowania
 • jako uśrednioną wartość na wskazanej linii całkowania

08 X5 przebicie plyty przez sciane AxisVM

 

Położenie linii całkowania sterowane jest przez użytkownika za pomocą dwóch parametrów:

 08 X5 przebicie plyty przez sciane odczyt sily AxisVM

 Za pomocą specjalnego narzędzia można prześledzić wartości wyznaczonych sił tnących na obwodzie całkowania oraz przyjętą siłę VEd.

08 X5 przebicie plyty przez sciane wyznaczenie sily AxisVM

 

Wymiarowanie słupów zespolonych (moduł RC2)

Dodane w przedostatnim wydaniu programu profile zespolone mogą teraz być swobodnie wymiarowane jako słupy o przekroju zespolonym. Funkcjonalność tę zapewnia moduł RC2, który standardowo służy także do wymiarowania żelbetowych belek i słupów.

 08 X5 wymiarowanie slupow zespolonych AxisVM

 

Wymiarowanie ścian murowych (nowy moduł MD1)

Nowy moduł w naszej ofercie, który na pewno zainteresuje sporą grupę konstruktorów. Tym bardziej, że AxisVM uzupełnia pewną niszę w tym temacie na rynku oprogramowania 3D typu MES.

W chwili obecnej moduł służy do weryfikacji niezbrojonych ścian murowych obciążonych głównie pionowo. Wymiarowanie przeprowadzone jest na podstawie wyników uzyskanych z globalnej analizy statycznej (liniowej lub nieliniowej) w trzech miarodajnych przekrojach ściany. Z modelu pobierane są oprócz wyników także podstawowe parametry jak materiał muru, grubość ściany, szerokość ściany=szerokości pasma wirtualnego, usytuowanie oraz grubość dochodzących płyt stropowych. 

Procedura wymiarowania jest zbliżona do procedury wdrożonej wcześniej w module RC5, służącym do wymiarowania trzonów i ścian żelbetowych. W dużym skrócie polega ona na:

 1. Zdefiniowaniu pasma wirtualnego na obszarze ściany murowej
 2. Przypisaniu kondygnacji do ściany (ściana może być wielokondygnacyjna i zakłada się, że na każdej kondygnacji podparta jest przez płytę stropową)
 3. Określeniu parametrów (sposobu oparcia płyty stropowej, wyrównanie ścian o różnej grubości, metoda wyznaczenia dodatkowych momentów zginających itd.)

 08 X5 wymiarowanie muru parametry oparcia plyty

 

Po przejściu tych kroków można sprawdzić wyniki wymiarowania w sposób graficzny jak i prześledzić je na rozbudowanej notce.

08 X5 wymiarowanie muru wyniki

 

 08 X5 wymiarowanie muru notka obliczeniowa1

 

Wyniki stopnia wykorzystania danego pasma przypisanego do ściany murowej są również wyświetlane w postaci wykresów na modelu globalnym.

08 X5 wykorzystanie muru wyniki

W niedalekiej przyszłości planowane jest dodanie kolejnych warunków weryfikacyjnych np. sprawdzenie ściany murowej na ścinanie.

 

Przetestuj już dziś wszystkie nowości. W pełni funkcjonalna wersja próbna dostępna w naszym dziale pobierz.