Obliczenia

Normy projektowe

Program TimberTech Buildings bazuje w udostępnionych bibliotekach materiałów, połączeń i definicji obciążeń na aktualnej wiedzy technicznej. Oznacza to, że zarówno tworzenie modelu, generowanie kombinacji, jak i późniejsze weryfikacje elementów przeprowadzane są zgodnie z wytycznymi norm Eurokod z załącznikami krajowymi. Dostępne załączniki zestawiono poniżej:

Austria
Bułgaria
Cypr
 Dania
 Estonia
Finlandia
 Francja
Grecja
Hiszpania
Litwa
Łotwa
Niemcy
Norwegia
 Polska
 Portugalia
Szwajcaria
Szwecja
Wielka Brytania

Prezentacja rezultatów sił wewnętrznych

Analiza konstrukcji

Program przeprowadza analizę globalną, tzn. dla całego zamodelowanego obiektu, a następnie dzięki uzyskanym wynikom sprawdza wszystkie poszczególne elementy konstrukcji.

Oprócz analizy statycznej dostępne są również analizy sejsmiczne (metoda sił ekwiwalentnych oraz spektrum odpowiedzi).

Kombinacje dla poszczególnych analiz tworzone są automatycznie na podstawie zdefiniowanych i przypisanych do elementów obciążeń oraz wybranej w ustawieniach normy projektowej. W zależności od wybranej opcji projektant może wyświetlić uzyskane wyniki dla:

 • pojedynczych przypadków obciążenia
 • kombinacji obciążeń
 • obwiedni z kombinacji obciążeń

Dla wskazanego przypadku obciążeń lub kombinacji istnieje opcja wyeksportowania w tekstowym pliku (rozszerzenie CSV) sił oddziałujących na fundamenty. Tak powstała dokumentacja wraz z generowaną geometrią podstawy konstrukcji ułatwia współpracę z oprogramowaniem dedykowanym do wymiarowania fundamentów.

Weryfikacja ścian

Weryfikacja elementów

Obwiednie dostępne z poziomu zakładki wyników grupują kombinacje w celu uzyskania miarodajnych oddziaływań do poszczególnych sprawdzeń:

 • SGN do sprawdzania odpowiedzi w kierunku pionowym
 • SGN do sprawdzania odpowiedzi w kierunku poziomym
 • SGN pożarowe
 • SGU do sprawdzania deformacji/ugięć
 • SGU do sprawdzania drgań

Dla każdej obwiedni można wyświetlić listę wszystkich utworzonych kombinacji normowych i prześledzić wyniki od każdej pojedynczej kombinacji.

Wybranie jednej z powyższych obwiedni powoduje znalezienie i wyświetlenie na modelu największego wykorzystania dla ścian, płyt stropowych, belek i słupów. TimberTech Buildigns oferuje szeroki zakres obliczeń sprawdzających dla wymiarowanych elementów oraz ich połączeń. Jest to m.in. stateczność ścian, zginanie płyt, ściskanie w podstawie ściany i słupa, sprawdzenie złączy na ścinanie i rozciąganie, weryfikacje ugięć oraz drgań płyt stropowych. Sprawdzenia przeprowadzane są dla

 • trwałych sytuacji obliczeniowych wg EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych – Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków,
 • wyjątkowych sytuacji obliczeniowych (pożar) wg EN 1995-1-2 Projektowanie konstrukcji drewnianych – Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe

Oprócz elementów powierzchniowych jak ściany czy stropy, zweryfikowaniu podlegają również elementy prętowe (belki i słupy) z drewna i stali. Przy wymiarowaniu na zwichrzenie drewnianych i stalowych belek, uwzględniane są zadane przez użytkownika podpory boczne.

Obliczenia na warunki pożarowe

Zagadnienie zapewnienia nośności elementów konstrukcyjnych w warunkach pożaru jest kluczowe podczas projektowania, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z materiałem palnym, jakim jest drewno. Na ten aspekt położono w programie bardzo duży nacisk, dzięki czemu projekant może uwzględnić i sprawdzić wszystkie wymagania bezpieczeństwa, jakie stawiane są współcześnie projektowanym budynkom.

Dla każdego elementu konstrukcji na modelu można określić:

 • wymaganą klasę odporności ogniowej (R) w minutach dla pożaru standardowego
 • sposób ekspozycji elementu na pożar
 • ewentualne zabezpieczenie ogniochronne
Definiowanie parametrów pożaru i zabezpieczenia dla różnych elementów

Definiowanie parametrów pożaru i zabezpieczenia dla różnych elementów

Określanie parametrów zabezpieczenia ogniochronnego

Określanie parametrów zabezpieczenia ogniochronnego

Co ważne, projektant ma możliwość zastosowania i uwzględnienia różnych rozwiązań materiałowych zabezpieczenia ogniochronnego. Wśród nich są:

 • płyty gipsowo-kartonowe
 • płyty gipsowo-kartonowe typu F
 • płyty gipsowo-włóknowe

Wszystkie wyżej wymienione materiały dostępne są w bibliotece programu. Istnieje także możliwość zdefiniowania własnych parametrów zabezpieczenia.

Przykładowe okno z wynikami obliczeń na warunki pożarowe płyty CLT

Przykładowe okno z wynikami obliczeń na warunki pożarowe płyty CLT

Program automatycznie tworzy kombinacje obciążeń miarodajne do wymiarowania elementów konstrukcyjnych na warunki pożarowe oraz przeprowadza sprawdzenie ich nośności.

Na podstawie wprowadzonych parametrów pożaru oraz ew. zabezpieczenia ogniochronnego elementów, program wylicza czas początku zwęglenia tch, czas po jakim zabezpieczenie ogniochronne ulegnie zniszczeniu tf, czas początku zwęglania ta oraz wspólczynnik izolacyjności k2. Warto podkreślić, że głębokość zwęglenia jest wyznaczana dla wszystkich zastosowanych na modelu elementów drewnianych (ścian szkieletowych, paneli CLT, stropów masywnych, belek i słupów).

Po wyznaczeniu efektywnej głębokości zwęglenia przekroju, do dalszych obliczeń przyjmowany jest przekrój zredukowany. Projektant z poziomu wyników analizy ma łatwy wgląd w szczegółowe dane elementów i ich zmodyfikowanych charakterystyk.

Tak jak w przypadku wymiarowania na trwałe sytuacje obliczeniowe, tak i do wymiarowania na warunki pożaru, program przygotowuje kompleksowy raport z obliczeń do projektu technicznego, zawierający wszystkie szczegóły z przeprowadzonych obliczeń (patrz Raporty i rysunki).