Regulamin

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI UDOSTĘPNIANIA WERSJI PRÓBNEJ LUB EDUKACYJNEJ OPROGRAMOWANIA

§ 1
Definicje

 1. Wersja Próbna – wersja próbna oprogramowania wskazanego w Serwisie, przygotowana przez Producenta, służąca przetestowaniu funkcji oprogramowania i nie przeznaczona do celów komercyjnych.
 2. Wersja Edukacyjna – wersja oprogramowania przeznaczona wyłącznie do użytku na cele edukacyjne, zgodnie z postanowieniami licencji określonej przez Producenta. Jeśli z niniejszych zasad nie wynika inaczej – do Wersji Edukacyjnych stosuje się właściwe postanowienia dotyczące Wersji Próbnych.
 3. Usługodawca – GammaCad Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-475), Cisowa 6/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000435249 przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, o kapitale zakładowym 50 000 zł, nr NIP: 782-25-53-510. Adres e-mail: biuro@gammacad.pl
 4. Usługobiorca – podmiot pobierający wersję próbną w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawodową lub prowadzoną przez siebie działalnością dydaktyczną (np. jednostka edukacyjna). Usługobiorcą może być również inny podmiot uprawniony do korzystania z wersji edukacyjnej oprogramowania, którego dotyczy Wersja Próbna.
 5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem http://gammacad.pl
 6. Zasady – niniejsze zasady świadczenia usługi udostępniania wersji próbnych oprogramowania.
 7. Producent – podmiot będący wytwórcą oprogramowania, którego dotyczy Wersja Próbna, wskazany każdorazowo w opisie Wersji Próbnej lub Wersji Edukacyjnej.

§ 2
Usługa udostępniania Wersji Próbnych i Edukacyjnych

 1. Niniejsze zasady świadczenia usług stanowią regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Usługi, o których mowa w niniejszych Zasadach, świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie i polegają wyłącznie na pośrednictwie w przekazaniu Wersji Próbnej lub Edukacyjnej pomiędzy Producentem a Usługobiorcą.
 3. Wersje Próbne udostępniane są wyłącznie Usługobiorcom, na potrzeby związane
  z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Wersje Edukacyjne udostępniane są wyłącznie w celach edukacyjnych i dydaktycznych, podmiotom uprawnionym do ich uzyskania zgodnie z treścią licencji określonej przez Producenta. Usługobiorca przed otrzymaniem Wersji Edukacyjnej powinien dostarczyć Usługodawcy dokumenty potwierdzające status uprawniający go do uzyskania Wersji Edukacyjnej.
 5. Lista dostępnych Wersji Próbnych oraz Edukacyjnych znajduje się w Serwisie.
 6. Udostępnienie Wersji Próbnej następuje wyłącznie w celu przetestowania produktów, których ona dotyczy – w związku z czym nie może ona zostać wykorzystana w celach komercyjnych czy zarobkowych, a jej użytkowanie może być dokonywane wyłącznie w celu sprawdzenia funkcji produktu i jego przydatności w ramach prowadzonej działalności.
 7. Udostępnienie Wersji Próbnej oraz Wersji Edukacyjnej dokonywane jest nieodpłatnie po podaniu przez Usługobiorcę danych wskazanych za pośrednictwem właściwych formularzy dostępnych w Serwisie i dokonywane jest wyłącznie na rzecz tych Usługobiorców, którzy jednocześnie dobrowolnie wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy.
 8. Wersje Próbne i Edukacyjne udostępniane są w postaci elektronicznej.
 9. Usługodawca nie wytwarza Wersji Próbnych lub Wersji Edukacyjnych. Usługa świadczona przez Usługodawcę ogranicza się wyłącznie do pośrednictwa w dostarczeniu oprogramowania od Producenta do Usługobiorcy.
 10. Korzystanie z Wersji Próbnej lub Edukacyjnej odbywa się na zasadach określonych przez jej Producenta. W celu uruchomienia lub wykorzystania Wersji Próbnej lub Wersji Edukacyjnej może być niezbędna rejestracja Usługobiorcy w innej usłudze Producenta.
 11. W celu skorzystania z Wersji Próbnej lub Edukacyjnej Usługobiorca powinien zapewnić środki techniczne wskazane w jej opisie.
 12. Usługodawca może świadczyć na rzecz Usługobiorcy usługi dodatkowe, wspierające komunikację między Stronami, np. chat elektroniczny Usługobiorcy z konsultantem.

§ 3
Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę, a w szczególności reklamacje związane z niedostarczeniem Wersji Próbnej, można składać drogą elektroniczną na adres: biuro@gammacad.pl
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od ich otrzymania.
 3. Reklamacja powinna zawierać wskazanie Usługobiorcy, a także zwięzły opis składanych zastrzeżeń.
 4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Wersji Próbnej lub Wersji Edukacyjnej należy składać do Producenta.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy nie będącego konsumentem jest ograniczona wyłącznie do szkód wyrządzonych umyślnie przez Usługodawcę i nie obejmuje utraconych korzyści.

§ 4
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca.
 2. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale może być konieczne dla skorzystania z usługi. Dane, których podanie jest niezbędne dla realizacji usługi są oznaczone w formularzach.
 3. Darmowe udostępnienie Wersji Próbnej oraz Wersji Edukacyjnej realizowane jest wyłącznie na rzecz Usługobiorców, którzy dobrowolnie wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy, w tym informacji dotyczących Wersji Próbnej lub Edukacyjnej.
 4. Zgoda wyrażona przez Usługobiorcę może zostać w każdej chwili odwołana.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu w dotyczące go dane oraz żądanie ich poprawienia.
 6. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe informacje na ich temat znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Serwisu i usług wymaga posiadania urządzenia z aktualną wersją przeglądarki internetowej, dostępem do sieci Internet, a także konta e-mail. Wymogi dotyczące korzystania z Wersji Próbnych, dostarczonych za pośrednictwem Usług, określa Producent.
 2. Zabronione jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 3. Usługodawca kontaktuje się z Usługobiorcą w języku polskim.
 4. Skorzystanie z usługi wymaga każdorazowej akceptacji Zasad. Umowa o świadczenie usług zawierana jest z chwilą akceptacji zasad, na czas realizacji usług. Do wypowiedzenia umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Zasadach stosuje się przepisy prawa polskiego.