Dokumentacja i inne pliki do pobrania

Element Opis Język Data wydania Wielkość pliku Pobierz
Samouczek zaawansowany krok po kroku
Samouczek w postaci PDF zawiera opis krok po kroku analizy dynamicznej czterokondygnacyjnej ramy stalowej oraz analizy sejsmicznej żelbetowego budynku wielokondygnacyjnego. Zamieszczony tutaj plik ZIP zawiera również gotowe do analiz modele przedstawione w samouczku oraz plik arkusza kalkulacyjnego z niezbędna serią danych do opisu funkcji dynamicznej.
Polski 19-02-2020 11.5 MB
Samouczek podstawowy krok po kroku
Samouczek w postaci PDF zawiera opis krok po kroku podstawowych czynności w zakresie analizy statycznej oraz obliczeń wytrzymałościowych takich elementów jak: belka żelbetowa, przestrzenna rama stalowa, stopa fundamentowa, żelbetowa płyta stropowa, żelbetowa tarcza, żelbetowy zbiornik (powłoki).
Polski 19-02-2020 17 MB
Podręcznik AxisVM X5 [ZIP]
Podstawowy podręcznik do AxisVM X5 wydanie R3, który dostępny jest również z poziomu menu głównego programu po jego zainstalowaniu.
Polski 04-02-2020 24.5 MB
Wpływ podatności węzłów na analizę globalną stalowych ram portalowych
W artykule przedstawiono wpływ sztywności obrotowej węzłów na rozkład sił wewnętrznych i przemieszczeń w stalowych ramach portalowych. Przeanalizowano numerycznie jeden układ poprzeczny hali, dla którego wykonano 12 wariantów węzłów okapowych z różną sztywnością obrotową. Otrzymane wyniki porównano z prętowym modelem referencyjnym zawierającym węzły sztywne. Artykuł z Materiały Budowlane 2019-02
Polski 04-02-2019 1.2 MB
Zadania weryfikacyjne
Dokument zawiera testowe zadania i ich rezultaty otrzymane w AxisVM. Zadania te weryfikują funkcjonalność poszczególnych analiz dostępnych w programie oraz obliczeń wytrzymałościowych z dobrze znanymi  rozwiązaniami teoretycznymi. Dokument zawiera większość typów elementów i główne możliwości AxisVM. Przedstawione zadania mogą stać również punktem wyjścia do dalszych sprawdzeń wykonanych przez użytkownika dla konkretnych zastosowań programu.
Angielski 30-11-2018 6.6 MB
Wymiarowanie stalowych słupów dwugałęziowych
W artykule poruszona została kwestia wymiarowania stalowych słupów dwugałęziowych. Porównane zostały dwa modele obliczeniowe mające zastosowanie przy wymiarowaniu tego rodzaju elementów: model analityczny opisany w PN-EN 1993-1-1 oraz model wykorzystujący analogię ramową.
Artykuł z Builder 2017-10
Polski 02-10-2017 1.6 MB
Przewodnik do Auto Mcr
AutoMcr to aplikacja wewnętrzna AxisVM do wyznaczania sprężystego momentu krytycznego (Mcr) dla elementów konstrukcji stalowych. Przewodnik przedstawia możliwości tego narzędzia przy analizie zwichrzenia oraz zawiera podsumowanie wyników modeli weryfikujących, gdzie wyniki z AutoMcr zestawiono z wynikami z literatury oraz wynikami z innych programów. Aktualizacja 19.02.2020
Polski 25-04-2017 863.1 KB
Wybrane aspekty modelowania prętowych konstrukcji stalowych
W artykule przedstawiono rodzaje analizy globalnej prętowych konstrukcji stalowych (LA, LBA, GNA, MNA, GMNA, GNIA, GMNIA). Rozważania dotyczą uwzględnienia wpływu zarówno zdeformowanej geometrii ustroju prętowego, jak i ewentualnej nieliniowości materiałowej. Przedstawiona systematyka analiz globalnych bazuje na wymaganiach Eurokodu 3 oraz w przejrzysty sposób podaje warunki ich stosowania. Rozważania podsumowuje przykład przestrzennej analizy globalnej stalowej konstrukcji prętowej.
Artykuł z Materiały Budowlane 2016-12
Polski 05-12-2016 220.8 KB
Przewodnik do Auto Ncr
Przewodnik opisujący funkcjonalność AutoNcr. Jest to mechanizm zastosowany w AxisVM do automatycznego wyznaczania współczynnika długości wyboczenia giętnego dla prętów stalowych. Oprócz obszernego przedstawienia metodologii działania, zwrócono również uwagę na ograniczenia zastosowania, aby ustrzec się przed istotnymi błędami podczas projektowania. Przewodnik zawiera także wiele przykładów, gdzie dokonano porównania wyników AutoNcr z liniową analizą wyboczeniową (LBA), nieliniową analizą sprężystą (GNIA) oraz nieliniową analizą niesprężystą (GMNIA). Aktualizacja 19.02.2020
Polski 31-05-2016 2.7 MB
Weryfikacja powierzchniowych elementów skończonych
Istotną cechą programu MES jest dokładność jego wyników dla elementów skończonych. Przedstawione w dokumencie testy (tzw. patch test) to prosta metoda sprawdzania zachowania i jakości elementów skończonych. Testy takie powinny być praktycznie wykonywane przed pierwszym użyciem jakiegokolwiek programu z elementami skończonymi. Ich wyniki pozwalają upewnić się, że teoria elementów skończonych została prawidłowo zaimplementowana, a system analizy jest poprawny. Na podstawie testów można również dowiedzieć się, czy zarówno regularne jak i nieregularne elementy skończone gwarantują taką samą odpowiedź.
Angielski 31-03-2016 204.4 KB
Kratownica 2D - samouczek
Krótki samouczek przedstawiający proces modelowania i analizy prostej kratownicy 2D.
Polski 19-02-2016 414.2 KB
Wyznaczenie sprężystego momentu krytycznego dla dowolnych przekrojów otwartych i zamkniętych
Artykuł przedstawia problem określania sprężystego momentu krytycznego (Mcr) dla stalowych przekrojów otwartych i zamkniętych. Omówiono wpływ podparcia bocznego i poziomu przyłożenia obciążenia na wielkość Mcr. Ponadto porównano podejście analityczne oraz metodę elementów skończonych do wyznaczania Mcr.
Artykuł z Materiały Budowlane 2015-09
Polski 01-09-2015 273.4 KB
Analiza globalna konstrukcji stalowych w ujęciu Eurokodu 3
Artykuł opisuje dobór analizy globalnej dla konstrukcji stalowych obliczanych wg PN-EN 1993-1-1 (EC3) w zależności od wrażliwości konstrukcji na efekty drugiego rzędu.
Artykuł z Materiały Budowlane 2014-09
Polski 01-09-2014 235.8 KB