X4 R1

2017.07

Zarządzanie i przechowywanie wcześniejszych rewizji modelu

Zarządzanie i przechowywanie wcześniejszych rewizji modelu

1. OGÓLNE

1.1. Zarządzanie i przechowywanie wcześniejszych rewizji modelu

Łatwiejsze zarządzanie zmianami zachodzącymi na modelu. Rewizje ułatwiają powrót do wcześniejszego etapu i śledzenie zachodzących zmian. Każda rewizja może zostać opatrzona komentarzem. Najważniejsze rewizje, stanowiące istotny etap modelowania, mogą zostać zablokowane, przez co będą zabezpieczone przed usunięciem i nadpisaniem.

Obsługa formatu PNG

Obsługa formatu PNG

1.2. Obsługa formatu PNG

Format PNG pozwala przechowywać rysunki przygotowane w AxisVM, które następnie można wykorzystać przy generowaniu raportu. Pliki w formacie PNG są mniejsze niż BMP i mają lepszą jakość niż JPG.

Usprawnienia wyświetlania etykiet

Usprawnienia wyświetlania etykiet

1.3. Usprawnienia wyświetlania etykiet

Dodano opcję do wyświetlania nieprzezroczystych etykiet oraz opracowano algorytm do zapobiegania nakładania się na siebie etykiet.

Struktura drzewa dla komunikatów

Struktura drzewa dla komunikatów

1.4. Struktura drzewa dla komunikatów

Komunikaty błędów i informacje po wykonaniu analiz wyświetlane są teraz w bardziej przejrzysty sposób. Wszystkie komunikaty uporządkowane są w strukturze drzewiastej.

Nowe przekroje parametryczne

Nowe przekroje parametryczne

1.5. Nowe przekroje parametryczne

W edytorze przekrojów poprzecznych dodano możliwość definiowania parametryczngo smukłych przekrojów bliskogałęziowych.

Dalsze ulepszenia importu z REVIT

Dalsze ulepszenia importu z REVIT

1.6. Dalsze ulepszenia importu z REVIT

Moduł do importu danych z programu REVIT został rozbudowany o możliwość przesyłania do AxisVM ścian i płyt o zmiennej grubości.

Fazowanie i zaokrąglanie

Fazowanie i zaokrąglanie

2. EDYCJA

2.1. Fazowanie i zaokrąglanie

Nowa opcja pozwala podczas edycji węzła bezpośrednio w jego miejscu wstawić sfazowanie lub zaokrąglenie narożnika.

Wydłużanie i docinanie linii

Wydłużanie i docinanie linii

2.2. Wydłużanie i docinanie linii

Opcje edycyjne wydłużania i docinania linii umożliwiają dopasowanie jednej lub wielu linii do innej linii lub płaszczyzny. Dostępna jest też nowa opcja wydłużania do punktu przecięcia.

Płyty kanałowe

Płyty kanałowe

3. ELEMENTY

3.1. Płyty kanałowe

Dla płyt i powłok istnieje teraz możliwość zdefiniowania nowego typu obszaru: płyta kanałowa. Użytkownik ma możliwość określenia w niej kanałów prostokątnych i okrągłych.

Płyty zespolone

Płyty zespolone

3.2. Płyty zespolone

Kolejny typ obszaru pozwalający szybko wymodelować płytę żelbetową z żebrami wykonanymi z innego materiału np. stali.

4. OBCIĄŻENIA

4.1. Obciążenie pożarem belek stalowych (nowy moduł SD8)

Okno definiowania przypadków i grup obciążeń zostało wzbogacone o możliwość definiowania pożaru. Utworzenie takiego przypadku automatycznie wygeneruje grupę obciążeń wyjątkowych o nazwie POŻAR.

Przy zadawaniu obciążenia użytkownik może automatycznie wyznaczyć temperaturę krytyczną w analizowanym przekroju z zastosowaniem analizy dwuwymiarowego pola temperatury.

Nowe możliwości autogeneratora obciążeń od wiatru

Nowe możliwości autogeneratora obciążeń od wiatru

4.2. Nowe możliwości autogeneratora obciążeń od wiatru

Nowe właściwości generatora obciążeń klimatycznych pociągnęły za sobą konieczność zmiany w oknie dialogowym dla obciążeń od wiatru. Dodano możliwość wyodrębniania fragmentów konstrukcji w celu niezależnego zadawania obciążenia od wiatru dla różnych przypadków (np. wyodrębnienie attyk w celu obciążeń jej od wiatru obok podstawowego obciążenia na cały obiekt). Dodano także automatyczne generowanie obciążenia wiatrem na wiaty, ściany wolnostojące i tablice oraz efekt oddziaływania od tarcia.

Ulepszona analiza modalna

Ulepszona analiza modalna

5. ANALIZA

5.1. Ulepszona analiza modalna

Dodano więcej opcji w parametrach dla analizy modalnej, pozwalające uwzględnić masy tylko od pewnej wysokości konstrukcji.

Nowe możliwości dla prętów wirtualnych

Nowe możliwości dla prętów wirtualnych

6. WYMIAROWANIE I WYNIKI

6.1. Nowe możliwości dla prętów wirtualnych

W nowej wersji AxisVM użytkownik może samodzielnie zadać oś redukcji dla prętów i pasm wirtualnych oraz przypisać im dowolny przekrój. Na bazie wyników istnieje później możliwość odczytania jego odkształceń.

Bardziej efektywne wymiarowanie słupów żelbetowych

Bardziej efektywne wymiarowanie słupów żelbetowych

6.2. Bardziej efektywne wymiarowanie słupów żelbetowych

Wyznaczenie mimośrodów uwzględnia teraz także imperfekcje geometryczne. Użytkownik ma możliwość pełnej kontroli nad wyznaczanymi mimośrodami.

Automatyczna weryfikacja ugięć i przemieszczeń elementu stalowego

Automatyczna weryfikacja ugięć i przemieszczeń elementu stalowego

6.3. Automatyczna weryfikacja ugięć i przemieszczeń elementu stalowego

Obok warunków dla SGN dodano zakładkę dla automatycznej weryfikacji SGU w zakresie ugięć jak i przemieszczeń. Ugięcia mogą być weryfikowane jak bezwzględne przemieszczenia punktów elementu lub jako ugięcie od jego cięciwy. Istnieje też opcja definicji ugięcia wstępnego. Przemieszczenia poziome mogą być analizowane w układzie globalnym lub lokalnym pręta. Ponadto, w zależności od nachylenia pręta program może automatycznie wybrać warunek ugięcia lub przemieszczenia.

Wymiarowanie elementów stalowych ze względu na warunki pożarowe (nowy moduł SD8)

Wymiarowanie elementów stalowych ze względu na warunki pożarowe (nowy moduł SD8)

6.4. Wymiarowanie elementów stalowych ze względu na warunki pożarowe (nowy moduł SD8)

Nowy moduł pozwala zwymiarować elementy stalowe zgodnie z EN 1993-1-2 i załączników krajowych. Wybranie przycisku POŻAR w oknie dialogowym do definiowania parametrów do wymiarowania, wyświetli jego dodatkowe parametry. Parametry zarówno do zwichrzenia jak i wyboczenia mogą zostać zadane niezależnie dla przypadku wymiarowania standardowego i wymiarowania w podwyższonej temperaturze. Pozwala to odzwierciedlić różną pracę elementu w różnych warunkach.

Oprócz zalecanych przez normę EN 1993-1-2 warunków wymiarujących, AxisVM oferuje również dodatkową weryfikację warunków nośności z EN 1991-1-1, ale ze zredukowaną granicą plastyczności i zredukowanym modułem Younga.

Analiza drgań od oddziaływania na płyty i schody ruchu pieszego (nowy moduł FFA)

Analiza drgań od oddziaływania na płyty i schody ruchu pieszego (nowy moduł FFA)

6.5. Analiza drgań od oddziaływania na płyty i schody ruchu pieszego (nowy moduł FFA)

Rosnące wymagania dla nowoczesnych konstrukcji oraz stosowanie mocniejszych materiałów, które dają w rezultacie lżejsze konstrukcje stawia przed projektantem potrzebę oszacowania drgań stropów i schodów, przy których zostanie zagwarantowany komfort użytkowników obiektu. Służy do tego analiza drgań od wymuszenia ruchem pieszym (ang. Footfall analysis). Zaimplementowany w AxisVM moduł FFA pozwala obliczyć współczynnik odpowiedzi drgań płyt i na tej podstawie wyznaczyć klasę akceptacji w zależności od przeznaczenia stropu.

Nowy sposób prezentacji wyników

Nowy sposób prezentacji wyników

6.6. Nowy sposób prezentacji wyników

W nowej wersji użytkownicy mogą wyświetlić wyniki w postaci wykresów wypełnionych. Zakresem kolorów wykresów można sterować tak jak dla izopowierzchni.

Kolorystyczne oznaczenie komórek tabel

Kolorystyczne oznaczenie komórek tabel

7. RAPORTY

7.1. Kolorystyczne oznaczenie komórek tabel

Taki sposób prezentacji doskonale poprawia orientację pośród dużej liczby wyświetlonych wartości.

Sortowanie tabel wg kolumn

Sortowanie tabel wg kolumn

7.2. Sortowanie tabel wg kolumn

Większość tabel można teraz swobodnie sortować wg ich kolumn, co w połączeniu z oznaczeniem kolorystycznym znacznie zwiększa czytelność tabel. Sortowanie tabel działa w trybie wielokrotnym tzn. komórki można posortować wg jednej kolumny, a następnie tak uporządkowane wiersze wg kryterium drugorzędnego, czyli wg kolejnych wskazanych kolumn tabeli.

Ulepszone zestawienia materiałów

Ulepszone zestawienia materiałów

7.3. Ulepszone zestawienia materiałów

Zestawienia prętów zbrojeniowych zawiera teraz oprócz zbrojenia elementów powierzchniowych również zbrojenie rzeczywiste z belek i słupów.