X5 R2

2019.08

Wyświetlanie zbrojenia rzeczywistego na modelu globalnym

Wyświetlanie zbrojenia rzeczywistego na modelu globalnym

1. OGÓLNE

1.1. Wyświetlanie zbrojenia rzeczywistego na modelu globalnym

Wszystkie pręty, które zostały przypisane do elementów powierzchniowych lub belek i słupów są teraz widoczne w widoku zrenderowanym.

AxisVM X5 R2: Nowa legenda kolorów dla zbrojenia rzeczywistego

Nowa legenda kolorów dla zbrojenia rzeczywistego

1.2. Nowa legenda kolorów dla zbrojenia rzeczywistego

Legenda kolorów zbrojenia rzeczywistego została rozbudowana o oznaczenia kolorystyczne przypisane do konkretnych średnic. Tonacja danego koloru rozjaśnia się wraz ze zwiększaniem się rozstawu prętów.

W przypadku zbrojenia nakładającego się użytkownik może teraz również wybrać w jaki sposób prezentować części wspólne:

 • w skali szarości
 • wg uśrednionych wartości średnic i rozstawów prętów
AxisVM X5 R2: Nowa legenda kolorów dla zbrojenia rzeczywistego

Nowa legenda kolorów dla zbrojenia rzeczywistego

2. BIM I WSPÓŁPRACA

2.1. Ulepszony transfer do Tekla

Moduł TI do wymiany danych z Tekla Structures został przystosowany do Tekla Structures w wersji 2019 i nowszych.

Współczynnik tłumienia dla elementów typu sprężyna

Współczynnik tłumienia dla elementów typu sprężyna

3. ELEMENTY

3.1. Współczynnik tłumienia dla elementów typu sprężyna

Wraz z pierwszym wydaniem (R1) wersji AxisVM X5 elementy typu sprężyna zostały gruntownie rozbudowane. W tym wydaniu otrzymały one kolejną właściwość jaką jest wartość tłumienia dla analizy dynamicznej.

Dla liniowej definicji parametrów występuje uogólniony parametr tłumienia Cu.

Współczynnik tłumienia dla elementów typu sprężyna

Współczynnik tłumienia dla elementów typu sprężyna

W przypadku nieliniowych właściwości można zdefiniować te parametry niezależnie: dla tłumienia przy ściskaniu i przy rozciąganiu.

Podatność węzłów w prętach określana za pomocą charakterystyki sprężyny

Podatność węzłów w prętach określana za pomocą charakterystyki sprężyny

3.2. Podatność węzłów w prętach określana za pomocą charakterystyki sprężyny

Pojawienie się zaawansowanej definicji sprężyny umożliwiło również wykorzystanie ich charakterystyk w przypadku definicji zwolnień węzłowych dla prętów. W każdej składowej związanej z przesuwem (ex, ey, ez) oraz obrotem (Θx, Θy,Θz) definiowanego zwolnienia można teraz zadać niezależnie charakterystykę sprężyny.

Podpory węzłowe definiowane poprzez charakterystykę sprężyny

Podpory węzłowe definiowane poprzez charakterystykę sprężyny

3.3. Podpory węzłowe definiowane poprzez charakterystykę sprężyny

Zmiany nie ominęły też definicji podpór węzłowych, w których też należy teraz wskazywać odpowiednią charakterystykę sprężyny z predefiniowanej listy lub utworzyć nową. Dzięki temu również w podporach możesz zamodelować zaawansowane charakterystyki na styku konstrukcji z podłożem.

Ustawianie własnego układu lokalnego dla podpory węzłowej

Ustawianie własnego układu lokalnego dla podpory węzłowej

3.4. Ustawianie własnego układu lokalnego dla podpory węzłowej

Na liczne prośby użytkowników dodana została opcja definiowana podpory węzłowej w niestandardowym układzie lokalnym. Po zdefiniowaniu na modelu dwóch odniesień (dla lokalnej osi -x- oraz -z-) możliwe jest ustawienie podpory węzłowej względem układu lokalnego wyznaczonego przez te odniesienia.

Rozdziel obciążenia do pojedynczych obciążeń

Rozdziel obciążenia do pojedynczych obciążeń

4. OBCIĄŻENIA

4.1. Własne kombinacje dla sejsmiki

Wygenerowane na podstawie analizy modalnej oddziaływania sejsmiczne mogą być teraz ręcznie łączone podczas tworzenia niestandardowych kombinacji.

4.2. Rozdziel obciążenia do pojedynczych obciążeń

W przypadku układów wieloprzęsłowych istnieje często potrzeba uwzględnienia niezależnego występowania obciążeń w kombinacji. Pomocne tutaj jest nowe polecenie do automatycznego utworzenia odpowiednich przypadków prostych i kolejnego, również zautomatyzowanego przenoszenia do nich wszystkich obciążeń zaznaczonych przez użytkownika.

Ulepszony sposób definiowania cięgien i obciążenia od sprężenia

Ulepszony sposób definiowania cięgien i obciążenia od sprężenia

4.3. Ulepszony sposób definiowania cięgien i obciążenia od sprężenia

Podczas definiowania trasy cięgien sprężających można skorzystać teraz ze stałego układu współrzędnych oraz ruchomego układu współrzędnych (np. dla belki zakrzywionej). Zakładka z wynikami prezentuje teraz wykresy straty sprężenia oraz ekwiwalentne obciążenie rozłożone na długości elementu.

Przepróbkowanie funkcji obciążenia dynamicznego

Przepróbkowanie funkcji obciążenia dynamicznego

4.4. Przepróbkowanie funkcji obciążenia dynamicznego

Pierwotnie wprowadzone dane funkcji obciążenia dynamicznego mogą zostać przepróbkowane. W wyniku takiego działania pomiędzy pierwontymi punktami pojawiają się nowe punkty, uzyskane na drodzie interpolacji liniowej lub z zastosowaniem interpolacji Whittaker-Shannon.

Korekta funkcji przyspieszenia dynamicznego

Korekta funkcji przyspieszenia dynamicznego

4.5. Korekta funkcji przyspieszenia dynamicznego

Zdefiniowaną funkcję przyspieszenia można łatwo korygować za pomocą nowych poleceń, które pozwalają zniwelować niedokładności pomiarów i ustalić końcową prędkość oraz końcowe przemieszczenie na zero.

Sterowanie iteracjami dla nieliniowej analizy statycznej oraz dynamiki

Sterowanie iteracjami dla nieliniowej analizy statycznej oraz dynamiki

5. ANALIZY

5.1. Sterowanie iteracjami dla nieliniowej analizy statycznej oraz dynamiki

Jeżeli podczas analizy nieliniowej sztywności kilku elementów ulegną nagłej zmianie w tym samym przyroście, to kolejne iteracje mogą zostać zapętlone. Wynikiem tego jest brak zbieżności zadania nieliniowego. Aby łatwiej poradzić sobie w takich sytuacjach, AxisVM został wyposażony w automatyczne sterowanie iteracjami.

Autoskalowanie wykresów przemieszczeń

Autoskalowanie wykresów przemieszczeń

6. WYNIKI

6.1. Autoskalowanie wykresów przemieszczeń

Aby usprawnić wyświetlanie i uniknąć sytuacji niewidocznych lub bardzo dużych wykresów przemieszczeń konstrukcji dodano opcję autoskalowania. Opcja ta ustawia prezentację maksymalnego przemieszczenia na 50 pikseli. Oczywiście zaprezentowane wyniki można nadal dowolnie przeskalowywać za pomocą przełączników na pasku okna głównego.

6.2. Rozbudowano możliwości animacji

Przygotowanie animacji dla wyników z analizy nieliniowej lub dynamicznej jest teraz możliwe dla poszczególnych ich przyrostów. W ustawieniach można wybrać jaki zakres przyrostów ma zostać uwzględniony podczas generowania animacji.

Stan naprężenia materiału nieliniowego

Stan naprężenia materiału nieliniowego

6.3. Stan naprężenia materiału nieliniowego

Dla materiału nieliniowego dostępny jest nowy komponent wyników, który pokazuje w jakim znajduje się on stanie naprężenia. Jest to dodatkowa informacja, która wraz z komponentem Stopień wykorzystania znacznie ułatwia interpretację wyników i pozwala określić np. co jest przyczyną nadmiernego jego wykorzystania.

Poniżej pokazano skalę komponentu Stan naprężenia w płaszczyźnie naprężeń głównych S1-S2.

6.4. Nowe składniki wyników z analizy dynamicznej dla sprężyn

Dla elementu typu sprężyna dostępne są nowe komponenty wyników z analizy dynamicznej (zarówno dla przesuwu jak i obrotu):

 • prędkość odkształcenia
 • siła w sprężynie
 • siła tłumiąca
 • całkowita siła + tłumik
Sprawdzanie przebicia na zakończeniu ścian i ich narożnikach (moduł RC3)

Sprawdzanie przebicia na zakończeniu ścian i ich narożnikach (moduł RC3)

7. WYMIAROWANIE

7.1. Sprawdzanie przebicia na zakończeniu ścian i ich narożnikach (moduł RC3)

Rozbudowa modułu do sprawdzania przebicia ucieszy na pewno każdego posiadacza tego modułu, tym bardziej że zyskał on bardzo przydatną funkcjonalność weryfikacji przebicia płyty na zakończeniu i narożach ścian. Moduł ten działa zarówno w modelu 2D jak i 3D i umożliwia weryfikację nad ścianą zamodelowaną z dowolnego materiału. Obliczenie siły przebicia następuje poprzez całkowanie sił tnących działających wokół zakończenia/narożnika ściany.

Podczas definicji parametrów użytkownik ma możliwość wybrania sposobu przyjęcia siły przebicia VEd:

 • jako maksymalną wartość na wskazanej linii całkowania
 • jako uśrednioną wartość na wskazanej linii całkowania
Położenie linii całkowania

Położenie linii całkowania

Położenie linii całkowania sterowane jest przez użytkownika za pomocą dwóch parametrów:

Wartości wyznaczonych sił tnących

Wartości wyznaczonych sił tnących

Za pomocą specjalnego narzędzia można prześledzić wartości wyznaczonych sił tnących na obwodzie całkowania oraz przyjętą siłę VEd.

Wymiarowanie słupów zespolonych (moduł RC2)

Wymiarowanie słupów zespolonych (moduł RC2)

7.2. Wymiarowanie słupów zespolonych (moduł RC2)

Dodane w przedostatnim wydaniu programu profile zespolone mogą teraz być swobodnie wymiarowane jako słupy o przekroju zespolonym. Funkcjonalność tę zapewnia moduł RC2, który standardowo służy także do wymiarowania żelbetowych belek i słupów.

Wymiarowanie ścian murowych (nowy moduł MD1)

Wymiarowanie ścian murowych (nowy moduł MD1)

7.3. Wymiarowanie ścian murowych (nowy moduł MD1)

Nowy moduł w naszej ofercie, który na pewno zainteresuje sporą grupę konstruktorów. Tym bardziej, że AxisVM uzupełnia pewną niszę w tym temacie na rynku oprogramowania 3D typu MES.

W chwili obecnej moduł służy do weryfikacji niezbrojonych ścian murowych obciążonych głównie pionowo. Wymiarowanie przeprowadzone jest na podstawie wyników uzyskanych z globalnej analizy statycznej (liniowej lub nieliniowej) w trzech miarodajnych przekrojach ściany. Oprócz wyników, z modelu pobierane są także podstawowe parametry jak materiał muru, grubość ściany, szerokość ściany=szerokości pasma wirtualnego, usytuowanie oraz grubość dochodzących płyt stropowych.

Procedura wymiarowania jest zbliżona do procedury wdrożonej wcześniej w module RC5, służącym do wymiarowania trzonów i ścian żelbetowych. W dużym skrócie polega ona na:

 1. Zdefiniowaniu pasma wirtualnego na obszarze ściany murowej
 2. Przypisaniu kondygnacji do ściany (ściana może być wielokondygnacyjna i zakłada się, że na każdej kondygnacji podparta jest przez płytę stropową)
 3. Określeniu parametrów (sposobu oparcia płyty stropowej, wyrównania ścian o różnej grubości, metody wyznaczenia dodatkowych momentów zginających itd.)
Wymiarowanie ścian murowych (nowy moduł MD1)

Wymiarowanie ścian murowych (nowy moduł MD1)

Po przejściu tych kroków można sprawdzić wyniki wymiarowania, zarówno w sposób graficzny, jak i prześledzić je na rozbudowanej notce.

Wymiarowanie ścian murowych (nowy moduł MD1)

Wymiarowanie ścian murowych (nowy moduł MD1)

Wymiarowanie ścian murowych (nowy moduł MD1)

Wymiarowanie ścian murowych (nowy moduł MD1)

Wyniki stopnia wykorzystania danego pasma przypisanego do ściany murowej są również wyświetlane w postaci wykresów na modelu globalnym.