X5 R3

2020.02

1. OGÓLNE

1.1. Programowe zabezpieczenie licencji

Oprócz sprzętowego zabezpieczenia licencji AxisVM, dostępne jest teraz także zabezpieczenie programowe (Sentinel SL), które nie wymaga żadnego klucza USB. Zabezpieczenie kluczem USB pozostaje nadal dostępne, jako że zapewnia ono najszybszy i najwygodniejszy sposób przeniesienia licencji pomiędzy stanowiskami roboczymi.

Klucz programowy, tak jak i sprzętowy, występuje w wersji dla licencji jednostanowiskowej jak i wielostanowiskowej. Koszt obu zabezpieczeń jest taki sam.

1.2. Półprzezroczysty model bryłowy

Ulepszono sposób prezentacji modelu szkieletowego poprzez wyświetlenie na nim półprzezroczystego modelu bryłowego. Pozwala to lepiej kontrolować przypisane przekroje poprzeczne oraz grubości elementów.

Wyświetlanie półprzezroczystego modelu bryłowego na modelu analitycznym

Wyświetlanie zbrojenia rzeczywistego ściany żelbetowej na widoku zrenderowanym

1.3. Zbrojenie ścian i trzonów żelbetowych w widoku zrenderowanym

Wyświetlanie zbrojenia rzeczywistego ścian i trzonów żelbetowych może zostać włączone w widoku zrenderowanym wraz ze zbrojeniem pozostałych elementów (płyt, belek i słupów).

Opis na modelu globalnym przypisanego zbrojenia do słupów żelbetowych

Opis na modelu globalnym przypisanego zbrojenia do słupów żelbetowych

1.4. Etykiety ze zbrojeniem słupa

Na modelu globalnym można włączyć etykiety opisujące zadane zbrojenie rzeczywiste słupa.

1.5. Kolor i grubość krawędzi obszaru

Kolor i grubość linii używanych do wyświetlania krawędzi obszarów może zostać dostosowany w Ustawienia > Preferencje… > Symbole graficzne > Elementy > Krawędź obszaru.

Otwarty w Adoby Reader plik PDF 3D z konstrukcją zawierającą zbrojenie rzeczywiste.

Otwarty w Adoby Reader plik PDF 3D z konstrukcją zawierającą zbrojenie rzeczywiste.

1.6. Eksport zbrojenia do pliku 3D PDF

Wstawione na modelu globalnym zbrojenie rzeczywiste może być teraz wyeksportowane do pliku 3D PDF. Format ten pozwala swobodnie przeglądać zapisany model 3D w przeglądarce PDF (rekomendowana Adobe Reader) i umożliwia jego przybliżanie/oddalanie, obracanie widoku a także wyłączanie poszczególnych elementów modelu.

Dwukierunkowa wymiana danych (import/eksport) pomiędzy AxisVM a Tekla Structures.

Dwukierunkowa wymiana danych (import/eksport) pomiędzy AxisVM a Tekla Structures.

2. BIM I WSPÓŁPRACA

2.1. Import/eksport z Tekla Structures

Ulepszone połączenie w ramach transferu danych z programem Tekla Structures. Od teraz dane można wymieniać dwukierunkowo (wcześniej dostępny był tylko eksport z Tekla do AxisVM). Zmiana dotyczy Tekla Structures w wersji 2019 i nowszych.
Wymiana danych może obejmować: cały model, tylko wyświetlone fragmenty, tylko wybrane elementy. Podczas importu modelu w AxisVM do wyboru jest jeden z dwóch scenariuszy: zastąpienie całego modelu lub aktualizacja elementów z ich wcześniejszym porównaniem pod kątem identyczności parametrów.

Dwukierunkowa wymiana danych (import/eksport) pomiędzy AxisVM a REVIT 2020

Dwukierunkowa wymiana danych (import/eksport) pomiędzy AxisVM a REVIT 2020

2.2. Obsługa REVIT 2020

Moduł REV umożliwia teraz współpracę z programem REVIT w wersji 2020.

Okno z parametrami definiującymi obszar jako blachę trapezową lub strop zespolony.

Okno z parametrami definiującymi obszar jako blachę trapezową lub strop zespolony.

3. ELEMENTY

3.1. Obszar jako blacha trapezowa lub strop zespolony

Nowy typ obszaru pozwala zamodelować element typu blacha trapezową lub strop zespolony. Określając parametrycznie geometrię blachy i ew. wypełnienie betonem program automatycznie utworzy element o ortotropowej charakterystyce sztywności, co pozwala uzyskać w modelu globalnym odpowiedni charakter pracy tych elementów.

Menu podręczne z opcjami do zamiany charakterystyk na końcach elementu prętowego.

Menu podręczne z opcjami do zamiany charakterystyk na końcach elementu prętowego.

3.2. Szybsza zamiana przekroi i zwolnień na końcach pręta

Za pomocą nowych poleceń w menu podręcznym, które otwiera się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w element liniowy, można szybko zamienić miejscami profil początkowy z końcowym lub zwolnienia węzłowe.

Bezpośrednia edycja wartości, bez potrzeby ręcznej definicji nowej charakterystyki sprężyny.

Bezpośrednia edycja wartości, bez potrzeby ręcznej definicji nowej charakterystyki sprężyny.

3.3. Usprawniona definicja i edycja podpór węzłowych

Podporę węzłową można definiować sprawniej poprzez podanie samej wartości sztywności, bez potrzeby wcześniejszego definiowania charakterystyki sprężyny. Dowolna wartość sztywności wpisana w jeden z jej komponentów automatycznie utworzy nową charakterystykę sprężyny z odpowiednią nazwą.

3.4. Izolator sejsmiczny

Podpora węzłowa jak i element typu sprężyna oprócz możliwości zdefiniowania zaawansowanej odpowiedzi (opisanej za pomocą odpowiedniej charakterystyki sprężyny), może być teraz zdefiniowany również jako izolator sejsmiczny. Dostępne są trzy typy charakterystyk izolatora: łożysko elastomerowe, łożysko soczewkowe, użytkownika. Każdy z tych izolatorów ma inne definiujące go parametry.

Wybór modelu tłumienia przypisywanego do elementu typu sprężyna

Wybór modelu tłumienia przypisywanego do elementu typu sprężyna

3.5. Tłumienie typu Maxwella lub Kelvina-Voigta

Charakterystyka sprężyn została rozbudowana o dynamiczną odpowiedź tłumienia wg modelu Maxwella lub Kelvina-Voigta. Element taki (sprężyna lub podpora węzłowa) może zostać następnie wykorzystany podczas analizy dynamicznej.

Przykładowa płyta z kablami sprężającymi

Przykładowa płyta z kablami sprężającymi

4. OBCIĄŻENIA

4.1. Sprężenie płyt stropowych (kablobeton)

Dla powierzchniowych elementów typu powłoka dostępne jest teraz wyznaczenie sił od sprężenia kablami. Odpowiedzialny jest za to modułu PS1, który wcześniej takie obliczenia umożliwiał tylko dla belek kablobetonowych.

Okno dialogowe służące do definicji dynamicznego obciążenia skupionego na obszarze-panelu obciążeniowym

Okno dialogowe służące do definicji dynamicznego obciążenia skupionego na obszarze/panelu obciążeniowym

4.2. Dynamiczne obciążenie skupione na elementach powierzchniowych

Dodano możliwość zdefiniowania obciążenia dynamicznego (zmiennego w czasie) na elemencie powierzchniowych. Obciążenie takie można zadać w dowolnym miejscu obszaru, ponieważ jest to obciążenie niezależne od siatki elementów skończonych lub na panelu obciążeniowych (aby rozłożyć jego działanie na poszczególne elementy prętowe pod panelem).

4.3. Wiele niezależnych oddziaływań sejsmicznych na konstrukcji

Różnorodne oddziaływania sejsmiczne (wzajemnie się wykluczające) mogą być teraz przyłożone na jednym modelu globalnym. Ułatwia to wszechstronną analizę układu z niezależnymi oddziaływaniami sejsmicznymi na jednym modelu w jednym pliku.

5. ANALIZY

5.1. Szybsze obliczenia

Ulepszony solwer zaimplementowany w AxisVM potrafi teraz wykonać obliczenia modeli z bardzo dużą liczbą przypadków obciążeń lub elementów skończonych od 25 do nawet 40% szybciej.

5.2. Izolatory sejsmiczne w obliczeniach

Wprowadzone nowe elementy typu izolatory sejsmiczne mogą być wykorzystywane nie tylko w analizie spektrum odpowiedzi sejsmicznej, ale również w analizie nieliniowej i dynamicznej.

Tabela do wymiarowanych elementów stalowych zawierająca wyniki uzyskane z globalnej analizy wyboczeniowej.

Tabela do wymiarowanych elementów stalowych zawierająca wyniki uzyskane z globalnej analizy wyboczeniowej.

6. WYNIKI

6.1. Globalna analiza stateczności z wynikami dla elementów stalowych

Przeprowadzenie analizy wyboczeniowej całego modelu globalnego pozwala teraz uzyskać więcej wyników przydatnych podczas wymiarowania stali. Program dla każdej uzyskanej postaci wyboczenia i dodatniego mnożnika krytycznego wyznacza i zestawia tabelarycznie wyniki dla poszczególnych wymiarowanych elementów stalowych. Wyniki te dla danego pręta obejmują wartość siły krytycznej, najmniejszą siłę osiową, długość wyboczeniową, mnożnik długości wyboczeniowej oraz smukłość pręta.

Przyjęte dopuszczalne warunki dla SGU uwzględnione w tabeli do wymiarowania elementów stalowych.

Przyjęte dopuszczalne warunki dla SGU uwzględnione w tabeli do wymiarowania elementów stalowych.

6.2. Przyjęte warunki SGU w tabeli dla elementów stalowych

Tabele z wynikami wymiarowania elementów stalowych zostały rozszerzone o przypisane przez użytkownika warunki dopuszczalne ugięcia i przemieszczenia poziomego poszczególnych prętów.

Opcja pozwalająca wyznaczyć siłę przebijająca poprzez scałkowanie siły tnącej w płycie żelbetowej.

Opcja pozwalająca wyznaczyć siłę przebijająca poprzez scałkowanie siły tnącej w płycie żelbetowej.

7. OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

7.1. Opcja całkowania siły przebijającej

Dodano możliwość wyznaczenia siły przebijającej poprzez scałkowanie wartości siły tnącej w płycie (dotyczy przebicia płyty żelbetowej przez słup). Metoda ta jest zalecana w bardziej skomplikowanych sytuacjach, gdy np. ściana znajduje się nad słupem lub niedaleko konturu słupa przyłożone jest znaczne obciążenie.

Wyznaczanie obwodu kontrolnego przy otworze podczas sprawdzania przebicia płyty żelbetowej przez słup.

Wyznaczanie obwodu kontrolnego przy otworze podczas sprawdzania przebicia płyty żelbetowej przez słup.

7.2. Ulepszenie algorytmu analizy przebicia przy otworach

Podczas weryfikacji przebicia płyty żelbetowej sprawdzana jest teraz wielkość otworu, który znajduje się w odległości mniejszej niż 6d od krawędzi analizowanego słupa lub ściany. W zależności od wielkości otworu oraz jego rodzaju (przylegający do krawędzi płyty lub wewnętrzny) program traktuje je jako rzeczywiste otwory lub krawędzie płyty (pkt. 6.4.2 PN-EN 1992-1-1). Rozróżnienie takie wpływa na wielkość wyznaczonego obwodu kontrolnego. Więcej szczegółów znajduje się w aktualnym podręczniku.

Oznaczenia graficzne na modelu globalnym miejsc, w których przeprowadzono weryfikację płyty fundamentowej na przebicie od słupów i ścian.

Oznaczenia graficzne na modelu globalnym miejsc, w których przeprowadzono weryfikację płyty fundamentowej na przebicie od słupów i ścian.

7.3. Przebicie płyty fundamentowej przez narożnik/zakończenie ściany

Wprowadzona w X5R2 analiza przebicia płyty stropowej przez narożnik lub swobodne zakończenie ściany została rozszerzona o możliwość weryfikacji także dla płyt fundamentowych.

Opcja pozwalająca wykluczyć sprawdzanie skręcania w belce żelbetowej.

Opcja pozwalająca wykluczyć sprawdzanie skręcania w belce żelbetowej.

7.4. Wymiarowanie belki żelbetowej z pominięciem skręcania

Na życzenie użytkowników z Polski dodano opcję wyboru czy weryfikować belkę żelbetową na skręcanie. Zgodnie z punktem 6.3.1 (2) PN-EN 1992-1-1, gdy w układach statycznie niewyznaczalnych stateczność konstrukcji nie zależy od nośności elementów na skręcanie, to uwzględnienie go w SGN nie jest zazwyczaj konieczne.

Przy zaznaczonej opcji Sprawdzenie na skręcanie w parametrach belki żelbetowej, program wyznaczy tak jak do tej pory jej nośność na skręcanie oraz dobierze odpowiednią ilość zbrojenia podłużnego oraz liczbę strzemion.

7.5. Sprawdzenie muru na ścinanie

Wprowadzony niedawno moduł (MD1) do wymiarowania ścian murowych został rozbudowany o kolejne możliwości i zapewnia bardziej kompleksowe obliczenia wytrzymałościowe wg PN-EN 1996-1-1 (Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych). Do tej pory pozwalał on na weryfikację niezbrojonego muru obciążonego głównie pionowo tylko z mimośrodem działania siły prostopadłym do płaszczyzny ściany. Najnowsza wersja umożliwia już weryfikację ściany z uwzględnieniem mimośrodu działającego zarówno w jej płaszczyźnie jak i w kierunku do niej prostopadłym oraz z uwzględnieniem ścinania.

Analiza pod kątem ścinania ściany (pkt. 6.2 EC6) pociągnęła za sobą zmiany praktycznie w całym oknie dialogowym związanym z wymiarowaniem muru. Nowa zakładka z widokiem ściany daje możliwość zdefiniowania osobnych przekrojów miarodajnych do sprawdzenia ścinania (np. w miejscu występowania otworów okiennych). Okno dialogowe zawiera teraz panel informacyjny z podsumowanie wyników we wszystkich przekrojach jak i możliwość przejrzenia rezultatów dla każdego z nich osobno. Oczywiście pełna notka obliczeniowa z toku wymiarowania zawiera też dodane sprawdzenie na ścinanie.

Biblioteka z predefiniowanymi materiałami typu mur.

Biblioteka z predefiniowanymi materiałami typu mur.

7.6. Rozbudowana biblioteka materiałów murowych

Zgodnie z życzeniami naszych użytkowników przygotowaliśmy obszerną bazę materiałów murowych z ich parametrami wytrzymałościowymi, aby jeszcze bardziej ułatwić i usprawnić pracę. Biblioteka została podzielona na 4 główne grupy, zgodnie z przyjętym podziałem z normie.

Kalkulator parametrów wytrzymałościowych dla ściany murowej.

Kalkulator parametrów wytrzymałościowych dla ściany murowej.

7.7. Kalkulator parametrów wytrzymałościowych muru

Podczas ręcznej definicji materiału typu mur można posłużyć się dedykowanym, wbudowanym kalkulatorem, który pomoże wyznaczyć niezbędne parametry wytrzymałościowe muru. Jest to znaczne ułatwienie, gdy z jakiegoś powodu nie znaleźliśmy gotowego materiału murowego w bibliotece. W kalkulatorze wystarczy podać:

  • fb (średnia wytrzymałość elementu murowego na ściskanie)
  • fm (wytrzymałość zaprawy murarskiej)
  • typ i grupę elementu murowego
  • rodzaj zaprawy
Okno pozwalające przypisać obciążenie pożarem dla elementu drewnianego z obliczaniem jego głębokości zwęglenia.

Okno pozwalające przypisać obciążenie pożarem dla elementu drewnianego z obliczaniem jego głębokości zwęglenia.

7.8. Więcej ustawień ekspozycji na ogień dla przekroju drewnianego

W module TD8 (bazującym na PN-EN 1995-1-2 Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe) dodano nowe przypadki ekspozycji przekroju drewnianego na działanie ognia. Dzięki temu wszechstronnemu narzędziu możemy jeszcze dokładniej wyznaczyć głębokość zwęglenia przekroju drewnianego w zadanym czasie.

Okno dialogowe z parametrami normowymi dla drewna, które można poddać własnej edycji.

Okno dialogowe z parametrami normowymi dla drewna, które można poddać własnej edycji.

7.9. Edytowalne parametry Kmod do wymiarowania drewna

Standardowe wartości normowe współczynników Kmod mogą być teraz zmodyfikowane przez użytkownika dla każdego załącznika krajowego Eurokodu (EN 1995-1-1) niezależnie. Ustawień tych można dokonać w oknie Ustawienia > Normy projektowe… .

8. RAPORTY

8.1. Obliczenia wymiarujące dla belki żelbetowej

Cały przebieg obliczeń wytrzymałościowych dla wymiarowanej belki żelbetowej może być teraz przedstawiony w postaci czytelnej notki obliczeniowej, znanej z innych modułów programu.

Notka generowana jest dla zbrojenia teoretycznego (obliczonego przez program) lub rzeczywistego (zastosowanego przez użytkownika), w zależności z której zakładki okna do wymiarowania belki żelbetowej zostanie wywołana.
Obliczenia wymiarujące mogą mieć postać szczegółową lub bardziej zwięzłą.

8.2. Wymiarowanie elementów stalowych bez wyświetlania dezaktywowanych warunków

Wyłączenie poszczególnych normowych warunków wymiarujących (wyboczenie, zwichrzenie, niestateczność środnika) dla elementu stalowego powoduje teraz całkowite wyłączenie odpowiadających im wykresów oraz fragmentów w notce obliczeniowej. Mimo, że wcześniejsze podejście wyświetlające nawet nieaktywne warunki (z neutralnymi parametrami) nie prowadziło do błędnych wyników, mogło jednak powodować pewne wątpliwości u osób sprawdzających obliczenia oraz niepotrzebnie wydłużało samą notkę obliczeniową.