Analizy

Wyniki z analizy statycznej

Jeden ze sposobów wyświetlania wyników w postaci wykresów

Statyka

Analiza statyczna to podstawowy typ analizy wykorzystywany przy projektowaniu. W AxisVM możesz przeprowadzić analizę liniową lub nieliniową.
Dostępne w programie rodzaje nieliniowości:

  • nieliniowość geometryczna,
  • nieliniowość materiałowa,
  • nieliniowość uwzględniająca złożoną pracę elementów (np. przenoszenie tylko rozciągania, elementy kontaktowe itd.).

Dla złożonych zadań z nieliniowością geometryczną istnieje możliwość zdefiniowania imperfekcji globalnej (przechyłowej) jako specjalnego przypadku obciążenia. Przypadek ten automatycznie zadaje wstępną deformację całej geometrii układu. Tak zdefiniowana imperfekcja globalna jest pomijana w analizie liniowej.

Drgania własne

Analiza modalna pozwala wyznaczyć najniższe częstotliwości drgań własnych i odpowiadające im postaci układu. W analizie uwzględniane są zarówno elementy prętowe jak i powierzchniowe. Analiza ta jest wykorzystywana podczas przeprowadzania wymiarowania na warunki sejsmiczne oraz przy weryfikacji podatności konstrukcji na wymuszenia zewnętrzne (np. od obracających się części zainstalowanych urządzeń).

Podobnie jak w analizie statycznej można uwzględnić związki nieliniowe elementów i materiałów. W celu łatwego wykonania analizy modalnej, istnieje możliwość automatycznej zamiany ciężaru własnego konstrukcji lub innych obciążeń na masy skupione.

Dynamika (wymuszenie zmienne w czasie)

Analiza dynamiczna wyznacza odpowiedź układu od zewnętrznych sił zmiennych w czasie lub przyspieszeń węzłowych. Dla dowolnej funkcji zdefiniowanej w edytorze funkcji lub wprowadzonej jako współrzędne np. z arkusza kalkulacyjnego, można wykonać analizę dynamiczną.

Analiza ta może uwzględniać także nieliniowy model materiału (uwzględniając plastyczne odkształcenia na wykresie naprężenie-odkształcenie).

Analiza stateczności (globalna analiza wyboczeniowa)

Analiza zwichrzenia dla modelu powłokowego

Analiza stateczności (globalna analiza wyboczeniowa)

Jej zadaniem jest wyznaczenie najniższego współczynnika obciążenia prowadzącego do wyboczenia i odpowiadającej mu postaci. Dostępna jest zarówno dla elementów prętowych jak i powierzchniowych. Analiza ta jest wykorzystywana także do określania wrażliwości konstrukcji na efekty drugiego rzędu.

Analiza drgań od wymuszenia ruchem pieszych (Footfall analyse)

Parametry Footfall analyse

Analiza drgań od wymuszenia ruchem pieszych (Footfall analyse)

Celem analizy wymuszenia ruchem pieszych jest określenie i weryfikacja przyspieszeń oraz drgań konstrukcji wywołanych przez człowieka. Drgania konstrukcji mogą powodować obniżenie komfortu i mogą wpływać na funkcjonowanie wrażliwych urządzeń. Weryfikacja układu może zostać przeprowadzona w oparciu o procedurę CCIP-016 oraz SCI P354.

Analiza sejsmicznej odpowiedzi drgań (spektrum odpowiedzi)

Obciążenia sejsmiczne uwzględniane są zgodnie z metodą analizy spektrum odpowiedzi. Metoda ta wymaga wcześniej przeprowadzonej analizy modalnej wraz z odpowiadającymi postaciami. Na bazie tych wyników AxisVM generuje równoważne obciążenia statyczne (dla każdej postaci drgań własnych), które następnie są uwzględniane na modelu w analizie statycznej. Uzyskane w ten sposób dla każdej postaci siły wewnętrzne są sumowane za pomocą metod opisanych w normach projektowych.

Analiza sejsmiczna typu „pushover”

Analiza „pushover” jest zalecana dla układów rozpraszających energię, bo jednym z jej rezultatów jest poziom plastyczności układu. Dzięki tej informacji można znacząco zredukować wymiarujące siły wywołane przez trzęsienie ziemi.

Pozostałe możliwości:

  • Wykorzystanie wielowątkowości procesorów
  • Plastyczny model materiału dostępny dla elementów prętowych oraz powierzchniowych
  • Definiowanie profili o zmiennym przekroju oraz wzmacnianych skosami
  • Definiowanie elementów powierzchniowych o stałej i zmiennej grubości (przez 2 lub 3 punkty) oraz zadanym mimośrodzie względem siebie
  • Wbudowany edytor profili umożliwiający tworzenie własnych, dowolnych przekrojów i uwzględnienie ich w analizach
  • Imperfekcje globalne obliczane na podstawie zdefiniowanych parametrów konstrukcji i automatycznie przykładane do pierwotnej geometrii całego układu konstrukcyjnego