Wymiarowanie żelbetu

Normy projektowe

Wymiarowanie odbywa się na podstawie normy Eurokod 2 wraz z załącznikami krajowymi (w tym PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu). Ponadto dostępne są normy węgierskie, szwajcarskie, włoskie, niemieckie.

Ugięcie w stanie zarysowanym w analizie globalnej

Wyniki ugięcia w stanie sprężystym oraz zarysowanym z uwzględnieniem zbrojenia rzeczywistego w płycie i słupach

Ugięcie w stanie zarysowanym w analizie globalnej

Jednym z podstawowych zagadnień projektowych przy analizie płyt żelbetowych jest ich ugięcie w stanie zarysowanym. W celu dokładnego określenia ugięcia i zweryfikowania SGU dla płyty, AxisVM oferuje pełną, przyrostową analizę nieliniową. Podczas analizy macierz sztywności układu aktualizowana jest przy każdym kolejnym przyroście obciążenia. Analizę taką można przeprowadzić na modelu 3D zarówno dla powłok jak i elementów prętowych (słup i belka), dzięki czemu otrzymujemy kompleksową odpowiedź układu w stanie zarysowanym.

Globalną analizę nieliniową z uwzględnieniem zbrojenia przeprowadzisz w AxisVM dla:

 • Powłok (model 3D)
 • Płyt stropowych lub fundamentowych (model 2D)
 • Elementów prętowych (słupów i belek)

Zbrojenie rzeczywiste w słupach i belkach uwzględnione w analizie globalnej

Cechą wyróżniająca AxisVM jest możliwość przypisania zbrojenia rzeczywistego do elementów prętowych (nie tylko powierzchniowych), takich jak belka, słup i uwzględnienie pracy tego zbrojenia w modelu globalnym! Pozwala to uzyskać jeszcze bardziej rzeczywiste wyniki dla SGU, gdyż redukcja sztywności w modelu globalnym dotyczy także np. belek podpierających płytę.

Sprawdzenie przebicia i ścinania w płytach

Parametry zadawane podczas sprawdzenia przebicia płyty

Sprawdzenie przebicia i ścinania w płytach

Dla dowolnego kształtu słupa możesz sprawdzić przebicie w płycie lub powłoce. AxisVM przy wyznaczaniu obwodów kontrolnych uwzględni także sąsiadujące ze słupem otwory. Moduł do sprawdzenia przebicia przyda się także do oceny nośności płyty na ścinanie na podporach liniowych /  ścianach.

Sprawdzenie przebicia i ścinania w płytach

Notka obliczeniowa przedstawiająca fragment raportu ze sprawdzenia przebicia w płycie żelbetowej

AxisVM w wynikach analizy statycznej podaje następujące składniki związane ze ścinaniem w płytach:

 • vEd – wypadkowa siła tnąca na jednostkę długości
 • avEd – główny kierunek działania siły tnącej
 • VRd,c – obliczeniowa wytrzymałość na ścinanie płyty bez zbrojenia na przebicie
 • vEd-VRd,c – różnica wypadkowej siły tnącej i wytrzymałości na ścinanie płyty bez zbrojenia na przebicie
 • VRd,max – nośność na ścinanie elementu z ukośnym zbrojeniem na ścinanie (wzór 6.14 EC2)
 • vEd / VRd,max

Elementy żebrowe ułatwiające modelowanie

Specjalne elementy prętowe typu żebro ułatwiają szybkie modelowanie konstrukcji z predefiniowanym mimośrodem jako podciąg lub nadciąg. Uzyskane dla takich elementów wyniki sił wewnętrznych nadają się do ich bezpośredniego wymiarowania. Projektant nie musi już ręcznie definiować „offsetów”, ani tym bardziej wyznaczać dodatkowy moment zginający od mimośrodowego położenia żebra.

Wymiarowanie słupów na dwukierunkowe zginanie + ścinanie i skręcanie

Słupy żelbetowe (elementy prętowe pionowe lub nachylone) mogą zostać poddane weryfikacji na dwukierunkowe zginanie z siłą osiową lub bez niej. Dla zadanej postaci wyboczenia program wyznaczy i uwzględni również mimośrody II-go rzędu. Wyniki wymiarowania dostępne są w postaci graficznej i tabelarycznej. Postać tabelaryczna dostarcza szczegółowych informacji o poszczególnych mimośrodach obliczonych w procesie wymiarowania.

Do wyboru dostępne są 2 metody wymiarowania: metoda nominalnej krzywizny oraz metoda nominalnej sztywności.

Co ważne – proces wymiarowania można jednocześnie przeprowadzić dla większej liczby słupów. Program sam wyszuka najniekorzystniejszy zestaw sił spośród wszystkich kombinacji dla wszystkich zaznaczonych słupów.

Najważniejsze cechy modułów do wymiarowania żelbetu:

 • weryfikacja ugięć w stanie zarysowanym dla płyt i powłok
 • globalna analiza nieliniowa uwzględniająca zbrojenie powierzchniowe oraz zbrojenie belek i słupów (uwzględnienie zarysowania na modelu globalnym dla elementów prętowych)
 • sprawdzanie przebicia w płytach stropowych oraz płytach i stopach fundamentowych
 • sprawdzanie nośności podłoża i pozostałych warunków przy wymiarowaniu ław i stóp fundamentowych
 • dozbrajanie płyt/powłok na zadaną wielkość rysy dla kombinacji SGU
 • szczegółowe wymiarowanie belek i słupów żelbetowych
 • wyznaczanie zarysowania w osi zbrojenia oraz na powierzchni płyt/powłok
 • zbrojenie rzeczywiste zadawane na dowolnym fragmencie (prostokąt, wielokąt) lub całości powierzchni
 • wyświetlanie obszarów niedozbrojonych
 • uwzględnienie pełzania i skurczu podczas analizy nieliniowej dla elementów prętowych i powierzchniowych