X5 R1

2019.06

Sterowanie szerokością rozwijanych list

Sterowanie szerokością rozwijanych list

1. OGÓLNE

1.1. Sterowanie szerokością rozwijanych list

Rozwijane listy przypadków obciążeń, wyników i trybów wyświetlania wyników na zakładkach analiz i zakładkach wymiarowania można swobodnie zwężać/rozszerzać za pomocą myszki.

Ustawienia własnych nazw

Ustawienia własnych nazw

1.2. Ustawienia własnych nazw

Dla nazw nowotworzonych przypadków i grup obciążeń oraz modeli można teraz przypisać własne nazwy domyślne.

Wymiary na osiach konstrukcyjnych

Wymiary na osiach konstrukcyjnych

1.3. Wymiary na osiach konstrukcyjnych

Nowa opcja pozwala automatycznie wstawiać linie wymiarowe na tworzone osie konstrukcyjne.

Ulepszone skróty klawiaturowe

Ulepszone skróty klawiaturowe

1.4. Ulepszone skróty klawiaturowe

Rozszerzono możliwości skrótów klawiaturowych o nowe polecenia, takie jak: Pokaż kształt zdeformowany, Pokaż niewidoczne części jako wyszarzone oraz kilka innych poleceń związanych z obrotem widoku.

Ustawienia czcionek w jednym miejscu

Ustawienia czcionek w jednym miejscu

1.5. Ustawienia czcionek w jednym miejscu

Wszystkie ustawienia związane z czcionkami, zarówno tymi które wyświetlane są na ekranie jak i podczas drukowania, zebrane zostały w jedno miejsce, z którego można łatwo nimi sterować.

1.6. Szybkie sterowanie widocznością pasm i prętów wirtualnych

Pasma i pręty wirtualne w wersji X5 zyskały na znaczeniu, ponieważ są niezbędne przy weryfikacji zbrojenia w ścianach i trzonach żelbetowych. Z tego też powodu pasek szybkich przełączników został rozbudowany o przycisk pozwalający na szybkie włączenie/wyłączenie poszczególnych pasm i prętów wirtualnych.

2. BIM I WSPÓŁPRACA

2.1. Ściany o zmiennej grubości

2.2. Ulepszony import/eksport poprzez format IFC (połączenie Open BIM) pozwala teraz przesyłać informacje o ścianach mających zmienny przekrój poprzeczny.

Współpraca Revit-AxisVM

Moduł REV służący do wymiany danych z Revitem otrzymał porcję dużych usprawnień. Przede wszystkim istnieje teraz możliwość wybiórczego eksportu z programu REVIT do AxisVM (wcześniej eksport obejmował tylko całą utworzoną konstrukcję). Kolejną ważną nowością jest rozszerzenie bezpośredniej współpracy pomiędzy obydwoma programami, dzięki wprowadzeniu aktualizowania zmian w modelu na bieżąco, tzn. zmiana zarówno w AxisVM jak i w REVIT skutkuje wykryciem i zmianą modelu w drugim programie.

2.3. Grasshopper i Dynamo

Nowy interfejs dostępny w programie AxisVM umożliwia tworzenie w pełni sparametryzowanych konstrukcji z pomocą programów Grasshopper i Dynamo oraz przesłanie ich do AxisVM jako gotowych modeli z przypisanymi materiałami, profilami itd.

Nowe przekroje parametryczne

Nowe przekroje parametryczne

3. EDYTOR PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH

3.1. Edycja przekrojów masywnych

W najnowszej wersji programu edytor przekrojów poprzecznych umożliwia edycję zdefiniowanych profili typu masywnego.

3.2. Nowe przekroje parametryczne

Lista profili parametrycznych typu masywnego została rozszerzona o profilu typu C, L oraz T.

3.3. Przekroje zespolone

AxisVM od wersji X5 obsługuje zespolone (stalowo-betonowe) przekroje słupów. W chwili obecnej można je stosować w analizach globalnych, a niedługo pojawi się również możliwość ich wymiarowania. Dostępne przekroje zespolone:

  • Stalowa rura okrągła lub prostokątna wypełniona betonem oraz opcjonalny stalowy profil wewnątrz
  • Okrągły lub prostokątny przekrój betonowy z osadzonym profilem stalowym

Przekroje zespolone

Przekroje zespolone

Przebudowa okna biblioteki materiałów

Przebudowa okna biblioteki materiałów

4. ELEMENTY

4.1. Betony wysokich wytrzymałości

Biblioteka materiałów została rozbudowana o betony wysokich wytrzymałości

4.2. Przebudowa okna biblioteki materiałów

W celu sprawniejszego poruszania się po bibliotece materiałów została ona przebudowana. Wybierając odpowiedni przycisk w górnej części okna można odfiltrować materiały do poszczególnych ich typów: stal, beton, mur itd.

Nowe zwolnienia węzłowe dla prętów

Nowe zwolnienia węzłowe dla prętów

4.3. Nowe zwolnienia węzłowe dla prętów

Rozszerzono możliwości definiowana zwolnień węzłowych dla elementów prętowych. Obecnie wszystkie zwolnienia przesuwne oraz obrotowe wokół osi podłużnej mogą mieć zdefiniowane przez użytkownika wartości sztywności i siły granicznej (wcześniej opcja była dostępna tylko dla zwolnienia obrotowego wokół lokalnej osi -y- oraz -z-). Dodatkowo zwolnienie przesuwne wzdłuż osi -z- może mieć zadeklarowaną wartość przegubu plastycznego. Niedługo możliwości zwolnień zostaną jeszcze bardziej rozbudowane.

Rozbudowane elementy typu sprężyna

Rozbudowane elementy typu sprężyna

4.4. Rozbudowane elementy typu sprężyna

Elementy typu sprężyna w AxisVM X5 zostały gruntownie przebudowane i rozwinięte, dzięki czemu znajdą wiele zastosowań w zaawansowanych i eksperckich analizach. Elementy te mogą mieć przypisaną nieliniową charakterystykę sprężystą (własna definicja punktów wykresu siła-przemieszczenie) lub plastyczną. Charakterystyka plastyczna dla analizy dynamicznej pozwala wymusić odpowiedź elementu o kształcie histerezy. Dla elementów typu sprężyna utworzone zostały biblioteki, gdzie można definiować własne zestawy charakterystyk przesuwnych i obrotowych.

Rozdział obciążeń na pojedyncze przypadki

Rozdział obciążeń na pojedyncze przypadki

5. OBCIĄŻENIA

5.1. Rozdział obciążeń na pojedyncze przypadki

Nowe polecenie na zakładce Obciążenia służy do automatycznego rozdziału wybranych obciążeń do nowych, indywidualnych przypadków. Pozwala to uzyskać pełną kombinatorykę obciążeń na wieloprzęsłowych belkach czy płytach.

5.2. Ulepszone tabele obciążeń

Zarówno obciążenia skupione, jak i rozłożone na belce mogą być bezpośrednio edytowane w tabeli.

Etykiety sterowane z biblioteki rysunków

Etykiety sterowane z biblioteki rysunków

6. WYNIKI

6.1. Szybsze obliczanie naprężeń w prętach

Usprawniono proces wyznaczania naprężeń dla elementów prętowych.

6.2. Etykiety sterowane z biblioteki rysunków

Wyświetlaniem etykiet z wartościami ekstremalnymi można teraz sterować z poziomu biblioteki rysunków.

Łatwiejsza obsługa kombinacji normowych (tzw. decydujących)

Łatwiejsza obsługa kombinacji normowych (tzw. decydujących)

6.3. Nowy komponent wyników dla podpór

Do wyników analizy statycznej dodano nowy komponent, który pozwoli lepiej kontrolować i weryfikować uzyskane siły w podporach. Komponent ten prezentuje stosunek wartości podporowych sił poziomych do pionowych.

6.4. Powierzchniowe siły i momenty główne

Nowe komponenty wyników pozwalają wyświetlić niezależnie poszczególne siły główne i ich kierunki oraz kierunek wypadkowej siły tnącej w elementach powierzchniowych.

6.5. Niezrównoważone obciążenia

Jeżeli podczas analizy układu okaże się, że pewne siły pozostają niezrównoważone (suma reakcji po danym kierunku jest różna od sumy sił działających na układ w tym kierunku), program oprócz wartości tych sił poda również w tabeli punkt ich przyłożenia.

6.6. Łatwiejsza obsługa kombinacji normowych (tzw. decydujących)

Aby lepiej zorientować się w kombinacjach decydujących i łatwiej je porównywać dodano do każdej kombinacji ID. Dzięki temu można szybciej określić np. czy kombinacje decydujące w różnych miejscach modelu to te same czy inne kombinacje, bez potrzeby dokładnego analizowania zawartych w nich przypadków obciążeń.

Niezależne wszystkie warstwy zbrojenia powierzchniowego

Niezależne wszystkie warstwy zbrojenia powierzchniowego

7. WYMIAROWANIE

7.1. Niezależne wszystkie warstwy zbrojenia powierzchniowego

Ulepszony moduł RC1 do wymiarowania żelbetowych elementów powierzchniowych (tarcz, płyt, powłok) pozwala zdefiniować w parametrach wymiarujących położenie wewnętrznych warstw tego zbrojenia poprzez określenie ich otulin. Otuliny te są niezależne od otuliny pierwszej warstwy zbrojenia.

Dopuszczalna szerokość zarysowania na powierzchni betonu

Dopuszczalna szerokość zarysowania na powierzchni betonu

7.2. Dopuszczalna szerokość zarysowania dla powierzchni

We wspomnianych powyżej już parametrach do wymiarowania można teraz jeszcze precyzyjniej określić dopuszczalne wartości zarysowania, które zostaną uwzględnione podczas wymiarowania zbrojenia. Projektant może podać dopuszczalne rozwarcie rysy nie tylko w osi zbrojenia, ale również określić je na powierzchni betonu.

Belki żelbetowe - ulepszone wymiarowanie

Belki żelbetowe - ulepszone wymiarowanie

7.3. Belki żelbetowe – ulepszone wymiarowanie

Sporo ulepszeń pojawiło się w belkach żelbetowych. Przede wszystkim udało się wdrożyć często zgłaszaną sugestię, aby użytkownik mógł dowolnie zadawać rozstaw strzemion. Od tej wersji w zakładce „Zbrojenie rzeczywiste belki” można dowolnie definiować zarówno liczbę rozkładów, jak i wartości rozstawów strzemion. Dzięki temu niedługo pojawi się również w programie możliwość kompleksowego wyświetlenia zbrojenia w widoku zrenderowanym dla całej konstrukcji.

Fundamenty i sejsmika

Fundamenty i sejsmika

7.4. Przebicie dla wybranej płyty

Moduł RC3 został ulepszony o możliwość weryfikacji przebicia tylko do wskazanych obszarów. Pozwoli to obsłużyć więcej nietypowych sytuacji. Gdy do słupa dochodzi kilka obszarów, użytkownik może zaznaczyć tylko jeden z nich do sprawdzenia czy na jego krawędzi dochodzi do zjawiska przebicia.

7.5. Fundamenty i sejsmika

Wymiarowanie fundamentów pozwala teraz uwzględnić oddziaływania sejsmiczne.

Okrągłe stopy fundamentowe

Okrągłe stopy fundamentowe

7.6. Okrągłe stopy fundamentowe

Dotychczasowe formy stóp, czyli stopy prostokątne proste, z odsadzką i trapezowe zostały rozszerzone o weryfikację stóp okrągłych.

Weryfikacja trzonów i ścian żelbetowych – nowy moduł RC5

Weryfikacja trzonów i ścian żelbetowych – nowy moduł RC5

7.7. Weryfikacja trzonów i ścian żelbetowych – nowy moduł RC5

Ten rozbudowany moduł pozwala bardziej kompleksowo zwymiarować konstrukcje żelbetowe poprzez możliwość przeprowadzenia wymiarowania żelbetowych ścian oraz żelbetowych trzonów (trzonem nazywamy układ złożony z elementów powierzchniowych, który usztywnia przestrzenną pracę budynku, np. szyb windowy, klatka schodowa itd.). Aby możliwe było wymiarowanie ścian i trzonów, potrzebne jest najpierw utworzenie odpowiednio pasm i prętów wirtualnych, które pozwolą zebrać siły z powierzchni i zredukować je do sił prętowych. Dzięki temu zabiegowi możliwe jest zwymiarowanie ścian i trzonów na podobnej zasadzie jak wymiarujemy słupy żelbetowe.

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych na warunki pożarowe – nowy moduł TD8

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych na warunki pożarowe – nowy moduł TD8

7.8. Wymiarowanie konstrukcji drewnianych na warunki pożarowe – nowy moduł TD8

Moduł rozszerza zakres wymiarowania konstrukcji drewnianych w programie. Podobnie jak w przypadku modułu SD8 dla stali, tak i tutaj definiowanie obciążenia od pożaru ma swój dedykowany przypadek i grupę obciążeniową. Oddziaływanie pożaru na elementy drewniane odwzorowane może być za pomocą krzywej pożaru tzw. ISO lub krzywej parametrycznej. AxisVM automatycznie wyznacza głębokość zwęglenia na podstawie różnych wariantów ekspozycji elementu oraz jego ew. zabezpieczenia przeciwpożarowego. Szczegółowa notka z obliczeń uwzględnia cały proces wymiarowania. Nowy moduł współpracuje także z modułem do optymalizacji drewnianych przekrojów poprzecznych (TD9).