X5 R4

2020.06

1. BIM I WSPÓŁPRACA

1.1. Eksport zbrojenia rzeczywistego do programu TEKLA Structures (moduł TI)

Moduł, który pozwala dwustronnie wymieniać dane o konstrukcji z TEKLA Structures otrzymał teraz możliwość eksportu zbrojenia rzeczywistego (AxisVM -> TEKLA). Dzięki temu skróceniu ulega czas potrzebny na przygotowanie dokumentacji rysunkowej w oparciu o obliczenia zrobione w AxisVM.

1.2. Kompatybilność z REVIT 2021 (modul REV)

Moduł REV zapewnia teraz kompatybilność z najnowszą wersją programu REVIT 2021 firmy Autodesk. Moduł ten pozwala na bezpośrednią, dwustronną wymianę danych z AxisVM.

Nowy typ profilu dwuteowego z podwójnym wzmocnieniem

2. ELEMENTY

2.1. Nowy typ przekroju podwójnie wzmocnionego

Do programu wprowadzono nowy typ przekroju, który pozwala zdefiniować profil dwuteowy z podwójnym wzmocnieniem. Profil taki można zdefiniować parametrycznie podczas definiowania elementu prętowego.

Definiowanie dynamicznego obciążenia powierzchniowego.

3. OBCIĄŻENIA

3.1. Dynamiczne obciążenia powierzchniowe (moduł DYN)

Dodano możliwość zadawania dynamicznego obciążenia powierzchniowego, któremu można przypisać dowolną zmienność w czasie. Opis zmienności wartości obciążenia może zostać opisany za pomocą funkcji matematycznej lub wprowadzony jako gotowa tabela wartości.

Warto pamiętać, że obciążenie to jest niezależne od siatki MES co oznacza, że może zostać przyłożone w dowolnym miejscu na elemencie powierzchniowym lub panelu obciążeniowym i może mieć dowolny kształt.

Graficzne wyniki dla analizy naprężenie-odkształcenie przekroju żelbetowego poddanego dwukierunkowemu zginaniu z siłą podłużną.

4. ANALIZY

4.1. Nowy moduł do analizy naprężenie-odkształcenie (moduł RC6)

Nowy moduł w naszej ofercie oznaczony jako RC6, przeznaczony do konstrukcji żelbetowych. Dzięki zaawansowanym możliwościom daje możliwość wykonania analizy naprężenie-odkształcenie dla dowolnego przekroju belki i słupa na jego długości.

Wyniki jakie dostarcza ten moduł pozwalają określić naprężenia i odkształcenia betonu jak i stali zbrojeniowej w przekroju poprzecznym. Dla zaawansowanych użytkowników programu będzie to istotna pomoc przy analizie stanu granicznego użytkowalności czy analizie zmęczeniowej elementów żelbetowych.

W parametrach analizy można ustawić jeden z czterech modeli materiału dla betonu wg PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu.

Dostępne modelu materiału dla analizy naprężenie-odkształcenie.

Rezultaty przedstawiane są w formie wykresów jak i tabelarycznie. Istnieje także możliwość analizy przekroju dla własnego zestawu sił.

Fragment notki obliczeniowej AxisVM - analiza obwodów kontrolnych leżących w granicach 2d od skraju słupa.

5. OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

5.1. Rozszerzone sprawdzenie na przebicie płyt fundamentowych (moduł RC3)

Kolejne usprawnienie, którego potrzebę zgłaszało nam wielu projektantów, zawitało do modułu RC3. Podczas sprawdzenia płyty fundamentowej na przebicie AxisVM wykonuje obliczenia nie tylko w jednym obwodzie kontrolnym (2d), ale również na pośrednich obwodach od krawędzi słupa do odległości 2d, zgodnie z punktem 6.4.4 (2) Eurokodu 2.

Parametr dla warunku nośności gruntu określający rozchodzenie się obciążenia w gruncie uwarstwionym.

5.2 Określenie fundamentu zastępczego (moduł RC4)

Gdy projektowany fundament znajduje się na podłożu uwarstwionym, w którym mocniejsza warstwa zalega na warstwie słabszej, to wyznaczyć należy nośność dla zastępczej powierzchni fundamentu. Wymiary tego fundamentu zależą od rozchodzenia się obciążenia na głębokości między posadowieniem a stropem warstwy słabej.

W oknie dialogowym projektant może określić teraz kąt, pod jakim będzie przyjmowane do obliczeń obciążenie na fundament zastępczy.

Notka obliczeniowa w AxisVM - uwzględnienie podłoża uwarstwionego w obliczeniach.

Obliczenia dla poszczególnych warstw przedstawione są szczegółowo w notce obliczeniowej z wymiarowania.

Zmiana w interfejsie X5R4 z definicją parametrów gruntu.

5.3 Zmiany w parametrach gruntu (moduł RC4)

W module  do wymiarowania fundamentów bezpośrednich wprowadzono istotną zmianę podczas określania parametrów gruntu. Z okna dialogowego definiującego charakterystykę warstwy gruntu znika moduł Younga i współczynnik Poissona. Z tych parametrów wyznaczany był następnie moduł ściśliwości dla jednoosiowego stanu odkształcenia (tzw. edometryczny moduł ściśliwości), który wykorzystywany był do obliczenia osiadania.

W najnowszej wersji programu wartość modułu edometrycznego wprowadza się bezpośrednio, co koresponduje z wynikami, którymi najczęściej posługują się projektanci.

Definicja kabla w elemencie powierzchniowym o zmiennej grubości.

5.4 Kablobetonowe powłoki o zmiennej grubości (moduł PS1)

Wraz z aktualizacją X5 R3 pojawiła się możliwość sprężania żelbetowych elementów powierzchniowych. W tej aktualizacji moduł ten otrzymał kolejne ulepszenie – wymiarowanie elementów kablobetonowych możliwe jest teraz także dla obszarów o zmiennej wysokości oraz dla przylegających obszarów o różnej grubości.

Nowa opcja pozwalająca przy wymiarowaniu wziąć pod uwagę uwzględnione na modelu efekty drugiego rzędu podczas wymiarowania na bazie rezultatów z analizy nieliniowej.

5.5 Wymiarowanie stali dla analizy z nieliniowością geometryczną (moduł SD1)

Podczas wymiarowania elementu stalowego można sprawdzić nośność na wyboczenie bez uwzględniania jego długości wyboczeniowej, gdy odpowiednie imperfekcje globalne i/lub lokalne zostały uwzględnione w wynikach z analizy układu globalnego. W takim przypadku długość wyboczeniową elementu do wymiarowania przyjmuje się równą jego długości teoretycznej (wynikającej z geometrii elementu).

W najnowszej wersji AxisVM, aby usprawnić obliczenia dodano opcję Efekty drugiego rzędu odwzorowane w analizie nieliniowej do okna z parametrami wymiarującymi dla stali. Opcję tę można zaznaczyć, jeżeli imperfekcja została bezpośrednio uwzględniona na modelu globalnym (w postaci deformacji geometrycznej lub obciążenia równoważnego) i przeprowadzono analizę statyczną lub dynamiczną z nieliniowością geometryczną.

Przełączając się pomiędzy wynikami analizy liniowej i nieliniowej program będzie odpowiednio uwzględniał lub nie (przyjmując χy = χz = 1) długości wyboczeniowe podczas wymiarowani elementu stalowego.

Przykładowa tabela z danymi dotyczącymi zastosowanej imperfekcji przechyłowej.

6. RAPORTY

6.1 Tabela z parametrami obciążenia od imperfekcji geometrycznej

Dodano do Przeglądarki tabel informacje o zadanej na modelu globalnej imperfekcji przechyłowej. Ten typ imperfekcji zadawany jest w AxisVM jako specjalny przypadek obciążenia, który może zostać uwzględniony podczas przeprowadzania nieliniowej analizy w włączoną opcją nieliniowości geoemetrycznej.

Dane o imperfekcjach w danych tabelarycznych pozwalają teraz łatwo zamieścić informację o nich podczas przygotowywania całościowego raportu z obliczeń.