X6 R2

2022.04

1. Ogólne

1.1. Sterowanie przyciąganiem kursora

Na pasku przycisków szybkich ustawień dodane zostało nowe polecenie do sterowania przyciąganiem kursora do wybranych obiektów na modelu. Wybrany element może być wykrywany lub ignorowany przez kursor myszki, niezależnie od wykonywanej operacji. Opcja umożliwia również pracę w trybie wyłączności – przyciąganie tylko do wskazanego elementu.

Sterowanie przyciąganiem kursora w AxisVM X6 R2

Sterowanie przyciąganiem kursora w AxisVM X6 R2

1.2 Etykiety z opisem zwolnień krawędziowych

Na modelu zawierającym elementy powierzchniowe etykiety z opisem zwolnień krawędziowych pozwalają szybko sprawdzić poprawność przypisanych charakterystyk danego zwolnienia krawędziowego. Daje to użytkownikowi lepszą kontrolę nad modelem bez konieczności wchodzenia w ustawienia poszczególnych zwolnień w celu ich weryfikacji.

Wyświetlenie parametrów zwolnienia krawędziowego na modelu

1.3 Ukrywanie zaznaczonych elementów

Polecenie analogiczne do istniejącego już polecenia Pokaż tylko wybrane elementy, które po zaznaczeniu elementów na modelu wyłączało pozostałe z widoku. Polecenie Ukryj zaznaczone elementy działa w ten sposób, że wyłączone z widoku zostają elementy modelu zaznaczone przez użytkownika.

Polecenie do ukrywania zaznaczonych elementów modelu

1.4 Python dla AxisVM

AxisVM obsługuje technologię Microsoft COM, co umożliwia sterowanie jego poleceniami poprzez zewnętrzne aplikacje. Aplikacja taka może mieć dostęp do całej zawartości modelu oraz wszystkich narzędzi dostępnych z poziomu interfejsu AxisVM. Komunikacja poprzez serwer COM może m. in. samodzielnie uruchomić AxisVM, stworzyć model, przeprowadzić obliczenia i odczytać/pobrać wyniki.

W wersji R2 dodano kolejne środowisko do wymiany danych, jakim jest język programowania Python.

 

2. BIM i współpraca

2.1 Nowa wtyczka AxisVM – Rhino/Grasshopper

Połączenie Grasshopper-AxisVM daje niespotykaną wcześniej możliwość elastycznego modelowania parametrycznego za pomocą języka wizualnego (bez potrzeby pisania kodu) w środowisku Rhinoceros 3D. Przesył danych z Grasshoppera do AxisVM realizowany jest za pośrednictwem serwera COM.

Nowa wersja wtyczki do programu Rhino/Grasshopper obsługuje teraz wszystkie typy elementów (węzły, elementy liniowe i powierzchniowe, zwolnienia, mimośrody, podpory itd.), wszystkie typy obciążeń (ciężar własny, obciążenia skupione i rozłożone, powierzchniowe, panele obciążeniowe, obciążenia termiczne, przypadki i grupy obc. oraz kombinacje). Ponadto obsługiwana jest cała biblioteka materiałowa i z przekrojami poprzecznymi.

Pasek narzędziowy wtyczki AxisVM do programu Grasshopper/Rhinoceros

2.2 Obsługa formatu SAF 2.0 (moduł SAF)

Kolejna porcja ulepszeń do wymiany danych w formacie SAF (Structural Analysis Format). Przede wszystkim aktualizacja obsługiwanego formatu do SAF 2.0., który jest dostępny zarówno dla importu jak i eksportu danych. Więcej szczegółów odnośnie obsługiwanych elementów w tym formacie znajdziesz na stronie https://www.saf.guide/en/stable/index.html

 

3. Elementy

3.1 Kalkulator sztywności podłoża uwarstwionego

Wyznaczenie przez program wartości współczynnika Kz dla podłoża typu Winkler to bez wątpienia jedna z bardziej wyczekiwanych funkcjonalności.

Podobnie jak wcześniejsze obliczenia sztywności podpory na podstawie parametrów słupa lub ściany, tak i obliczenia dla podłoża uwarstwionego dostępne są w oknie definiowania/modyfikacji danej podpory węzłowej, liniowej lub powierzchniowej. Do dyspozycji są dwa podejścia wyznaczenia odpowiedzi gruntu uwarstwionego: na podstawie szacowanego obciążenia lub na podstawie osiadania przy maksymalnym oporze gruntu. Do każdej z nich można wybrać różne metody, wg których prowadzone będą obliczenia nośności gruntu (załącznik D Eurokodu 7, Terzaghi (Bowles), Terzaghi (Sprangler/Handy), Mayerhof, Hansen, Vesic).

Ponadto po zwymiarowaniu stopy/ławy fundamentowej można jednym poleceniem zaktualizować przyjętą na modelu podatność podpory węzłowej/liniowej.

Okno służące do określenia warstw gruntu w celu wyznaczenia wartości Kz podłoża i przypisania jej do podpory

3.2 Bezpośrednia edycja parametrów profilu

Edycja przekroju poprzecznego przypisanego do elementu liniowego może teraz odbywać się poprzez bezpośrednią edycję jego parametrów geometrycznych.

Polecenie do parametrycznej modyfikacji przekroju poprzecznego

3.3 Usprawniony proces definiowania wzmocnień

Przekroje dwuteowe ze wzmocnieniami są powszechnie stosowane w układach halowych. Tworzenie takich przekrojów jest teraz jeszcze szybsze, dzięki możliwości automatycznego dodania wzmocnienia dolnego lub górnego i dolnego w oknie Bezpośredniej edycji parametrów profilu. Wzmocnienia domyślnie przyjmują charakterystykę geometryczną przekroju podstawowego.

Dodatkowy przycisk Min. wysokość wzmocnienia we wspomnianym oknie umożliwia również stworzenie poprawnego przekroju początkowego (o minimalnej wysokości wzmocnienia).

Ponadto profil bazowy takiego przekroju lub geometria samego wzmocnienia może zostać wczytana na bazie wskazanego dwuteownika z bazy profili – przycisk Biblioteka przekrojów poprz.

Dodawanie wzmocnienia do istniejącego profilu dwuteowego

3.4 Nowe możliwości definicji mimośrodów

Opcja definicji mimośrodów, dodana w pierwszym wydaniu X6 została rozszerzona o obsługę elementów typu pręt kratowy. Możliwe jest teraz definiowanie przesunięcia logicznej osi elementu zarówno po lokalnym kierunku -y- oraz -z- dla każdego typu elementu prętowego dostępnego w programie.

Ponadto w wersji X6R2 projektant ma możliwość wyboru, czy zastosowane mimośrody mają być mimośrodami fizycznymi (uwzględnianymi w analizie) czy wprowadzonymi jedynie na potrzeby wizualizacji (bez ich wpływu na obliczenia).

Pręt kratowy (tutaj stężenie) zadane na mimośrodzie względem przekroju dwuteowego słupa

3.5 Zwolnienia dla mimośrodów

Mimośrody to wygodne narzędzie do automatycznego odsuwania osi konstrukcyjnych elementów prętowych, które zostało wprowadzone w X6R1. Do tej pory zapewniało połączenie osi prętów za pomocą elementów sztywnych. W najnowszym wydaniu R2 program automatycznie definiuje elementy łączące, w których można określić zwolnienia węzłowe.  Pozwala to np. dużo szybciej zamodelować płatwie pracujące jako belka ciągła. Co ważne, elementy łączące zdefiniowane poprzez interfejs mimośrodów, podążają za zmianami profili belek.

Zakładka z parametrami zwolnień dla definiowanych mimośrodów

3.6 Wyrównanie przekroju ze wzmocnieniem wg przekroju bazowego

Do ustawień mimośrodów dla profili dwuteowych ze wzmocnieniem dodano nowy punkt wyrównania do sąsiadującego elementu. Ustawienie to wyrównuje profil ze wzmocnieniem względem środka ciężkości części bazowej (podstawowy przekrój dwuteowy).

Opcja wyrównania profilu względem środka ciężkości jego części dwuteowej (bez wzmocnienia)

3.7 Ulepszona definicja kształtowników dla rur prostokątnych

Dla prostokątnego przekroju poprzecznego rury dodano opcję definiowania niezależnie zewnętrznego i wewnętrznego promienia zaokrąglenia.

Dodatkowy parametr do definicji wewnętrznego promienia zaokrąglenia prostokątnego przekroju zamkniętego

3.8 Kąt odniesienia dla rysowania bezpośredniego elementów

Pole określające kąt odniesienia dla lokalnego kierunku -z- zostało dodane do parametrów definiujących.

Parametr do określenia odniesienia lokalnej osi -z- elementu prętowego przy użyciu metody Rysuj bezpośrednio

 

4. Analizy

4.1 Dodatnie wartości własne z analizy wyboczeniowej

Analiza wyboczeniowa (LBA) może generować zarówno dodatnie jak i ujemne wartości krytycznego współczynnika obciążenia. Wartość ujemna oznacza, że dana postać własna jest możliwa dla analizowanego obciążenia, ale gdy wystąpiłoby ono z przeciwnym zwrotem. Jest to więc sytuacja hipotetyczna, która w rozważaniach inżynierskich jest pomijana.

W parametrach analizy wyboczeniowej teraz możliwość zachowania tylko dodatnich wartości, co znacznie ułatwi przeglądanie miarodajnych postaci wyboczeniowych.

Zapisywanie tylko dodatnich wartości własnych z analizy LBA

4.2 Zaawansowana obsługa redukcji sztywności w analizie modalnej

Redukcja sztywności jest opcjonalnym parametrem analizy drgań własnych konstrukcji. W najnowszej wersji AxisVM, jeżeli analiza ta została przeprowadzona z redukcją sztywności elementów, a analiza spektrum odpowiedzi bazuje na tak uzyskanych postaciach własnych, to program podwójnie przeprowadzi liniową analizę statyczną (z oraz bez redukcji sztywności). Dzięki temu dla kombinacji zawierających sejsmiczne przypadki obciążenia wyniki będą uwzględniać zmniejszoną sztywność elementów, podczas gdy pozostałe kombinacje (niesejsmiczne) będą bazować na pierwotnej sztywności elementów.

 

5. Wyniki

5.1 Zoptymalizowane obliczenia

Opcja dostępna w Ustawienia / Preferencje / Fragmenty do tej pory przyspieszała obliczenia w zakresie wymiarowania stali, obliczeń wymaganego zbrojenia czy wyznaczenia wielkości zarysowania. W wersji X6R2 zakres ten został powiększony i wyłączenie części konstrukcji z widoku pozwala szybciej przeprowadzić również obliczenia przemieszczeń, sił wewnętrznych, naprężeń itd. z obwiedni i kombinacji decydujących.

Opcja obliczeń wymiarujących tylko wybranego fragmentu konstrukcji

5.2 Lepsze wyświetlanie notki

Przeskalowanie czy przesunięcie notki obliczeniowej nie powoduje już przewinięcia całego toku obliczeń do punktu początkowego.

 

5.3 Szczegółowe notki dla żelbetu

Opcja szczegółowego wyświetlenia notki obliczeniowej została rozszerzona o kolejne elementy: fundamenty oraz przebicie.

Opcja przedstawienia bardziej szczegółowej notki obliczeń wymiarujących

5.4 Obliczanie siły znormalizowanej

Sprawdzenie odpowiedzi konstrukcji pod względem odpowiedniej jej ciągliwości oraz zdolności do absorbcji energii często wymaga ograniczenia siły normalnej w elementach. W wynikach wymiarowania żelbetu dodano składnik Znormalizowanej siły podłużnej w żelbetowych belkach i słupach.

 

6. Wymiarowanie

6.1 Obliczenia wymiarujące belek i słupów żelbetowych na warunki pożarowe (nowy moduł RC8-B)

Moduł RC8-B to trzeci moduł (obok SD8 dla stali i TD8 dla drewna) do wymiarowania na warunki pożarowe w programie AxisVM. W ustawieniach obliczeń można wybrać jedną z kilku krzywych pożarowych. Program ma własny silnik obliczeniowy do wyznaczenia rozkładu temperatury w przekroju żelbetowym. Następnie na podstawie tej analizy i metody izotermy 500oC możliwe jest zwymiarowanie odpowiednio zredukowanego przekroju poprzecznego.

Parametry definiowania obciążenia pożarem i analiza rozkładu temperatury betonowego przekroju poprzecznego

6.2 Naprężenia-odkształcenia w betonie i zbrojeniu elementów powierzchniowych (moduł RC6)

Przy pomocy modułu RC6 możliwe jest teraz wyświetlenie wartości naprężeń i odkształceń betonu oraz zbrojenia również dla elementów powierzchniowych (wcześniej tylko dla belek i słupów). Wyniki dostępne są zarówno w formie graficznej jak i tabelarycznej. Obliczenia dostępne są tylko dla obszarów z zastosowanym zbrojeniem rzeczywistym.

Nowe komponenty wyników do prezentacji naprężeń i odkształceń betonu i zbrojenia

Podobnie jak dla elementów prętowych, w ustawieniach wymiarowania elementów powierzchniowych można wybrać jeden z kilku modeli materiału typu beton.

Wybór modelu materiału dla betonu

6.3 Opcjonalne sprawdzenie sił tnących obszarów

W parametrach wymiarowania obszarów żelbetowych dodana została opcja pozwalająca wyłączyć sprawdzenie ścinania w tych elementach. Pozwala to wyeliminować komunikat o przekroczeniu nośności przekroju niezbrojonego na ścinanie, pozostawiając projektantowi ocenę bezpieczeństwa konstrukcji w tym zakresie.

Opcja do wyłączenia sprawdzania ścinania w elementach powierzchniowych

6.4 Warunek SGU w optymalizacji stali i drewna (moduł SD9; TD9)

Warunki jakie mają zostać sprawdzone podczas wyszukiwania optymalnego przekroju poprzecznego zostały rozszerzone o sprawdzenie SGU. Warunek ugięcia nierzadko decyduje o doborze przekroju – z tego punktu widzenia narzędzie do optymalizacji staje się bardzo praktycznym narzędziem do szybkiego i ekonomicznego projektowania konstrukcji stalowych i drewnianych.

Okno z parametrami optymalizacji przekroju poprzecznego

6.5 Szybka podmiana stalowego/drewnianego przekroju poprzecznego (moduł SD1; TD1)

Przy wymiarowaniu elementów możliwe jest sprawdzenie stopnia wykorzystania dla zmienionego (innego niż przyjęto w statyce modelu globalnego) przekroju poprzecznego. Wyniki takie są przybliżone, gdyż bazują na sztywności oryginalnego przekroju. Dokładne sprawdzenie wymaga zastosowania wybranego przekroju na modelu globalnym i ponownym przeliczeniu konstrukcji. Nowe polecenie Zastąp przekroje poprzeczne w całym modelu, które jest dostępne przy wymiarowaniu elementów stalowych i drewnianych, przyspiesza ten proces.

Podmiana na modelu globalnym zmienionego na etapie wymiarowania przekroju poprzecznego

6.6 Dokładniejsze obliczanie ugięcia elementu drewnianego (moduł TD1)

Rozszerzone parametry dla warunków SGU pozwalają teraz również wyznaczyć wartości przemieszczeń chwilowych, a dla przemieszczeń końcowych wybrać jedną z dwóch metod uwzględnienia pełzania: konserwatywną (dostępną dotychczas) oraz rozszerzoną (przeliczającą ugięcia końcowe z uwzględnieniem kombinacji quasi-stałych).

Parametry do definicji ugięcia chwilowego lub długotrwałego elementu drewnianego oraz wybór metody uwzględnienia pełzania

6.7 Kopiowanie podpór bocznych (moduł SD1)

Kopiowanie parametrów wymiarowania (przycisk Pobierz z… ) obejmuje także zdefiniowane w AutoMcr podpory boczne.