X4 R3

2018.04

Podświetlanie elementów pod kursorem

Podświetlanie elementów pod kursorem

1. OGÓLNE

1.1. Podświetlanie elementów pod kursorem

Po najechaniu kursorem na obiekt modelu, zostanie on automatycznie podświetlony zarówno w widoku szkieletowym jak i zrenderowanym. Kolor podświetlenia może zostać zdefiniowany przez użytkownika.

Przeprojektowane okno biblioteki profili

Przeprojektowane okno biblioteki profili

1.2. Przeprojektowane okno biblioteki profili

Okno dialogowe biblioteki profili zostało całkowicie przebudowane. Pozwala ono teraz szybciej i sprawniej znajdować profile, dzięki możliwości stosowania filtrów. Kształtowniki mogą być filtrowane wg regionu geograficznego, swojej szerokości, wysokości czy pola powierzchni. Ponadto parametryczny profil można teraz zdefiniować bez wchodzenia w edytor przekroju poprzecznego.

Opcja odwróconego kierunku działania rolki myszki dla polecenia ZOOM

Opcja odwróconego kierunku działania rolki myszki dla polecenia ZOOM

1.3. Eksport modelu AxisVM do REVIT (moduł REV)

Moduł do obsługi przekazywania modelu analitycznego z programu REVIT, zostal rozbudowany o możliwość wymiany danych w drugą stronę. Oznacza to, że model można teraz przesłać z programu AxisVM i wczytać w programie REVIT.

1.4. Opcja odwróconego kierunku działania rolki myszki dla polecenia ZOOM

Dla osób przyzwyczajonych do odwrotnego działania rolki myszy dla polecenia ZOOM mamy dobrą wiadomość. W najnowszej wersji pojawiła się możliwość wybrania działania rolki z poleceniem ZOOM wg własnych preferencji.

Definiowanie żeber w płytach zespolonych jako elementów logicznych

Definiowanie żeber w płytach zespolonych jako elementów logicznych

2. ELEMENTY

2.1. Definiowanie żeber w płytach zespolonych jako elementów logicznych

Żebra stalowe mogą teraz otrzymać niestandardowy mimośród i dla tych parametrów może zostać utworzona płyta z żebrami logicznymi (czyli takimi, które nie są bezpośrednio modelowane jako odrębne elementy skończone, ale ich sztywność jest uwzględniona w macierzy sztywności elementu powierzchniowego).

Podpory liniowe jako elementy

Podpory liniowe jako elementy

2.2. Podpory liniowe jako elementy

Podpory liniowe przypisane do elementów liniowych lub krawędzi elementów powierzchniowych są teraz traktowane jako odrębne elementy wymiarowane. Jako takie mogą być renumerowane i przypisywane oddzielnie do każdego elementu skończonego. Tabele, etykiety i inne okna informacyjne odnoszą się bezpośrednio to tych elementów.

Redukcja sztywności płyt na zginanie - współczynnik k,zginanie

Redukcja sztywności płyt na zginanie - współczynnik k,zginanie

2.3. Redukcja sztywności płyt na zginanie – współczynnik k,zginanie

Na życzenie wielu użytkowników rozbudowano okno dialogowe dla elementów powierzchniowych o parametr pozwalający szybko zredukować jego sztywność na zginanie. Dzięki temu nie trzeba wchodzić w ustawienia macierzy sztywności i redukować go ręcznie.

Obciążenia statyczne w przypadku obciążenia ruchomego

Obciążenia statyczne w przypadku obciążenia ruchomego

3. OBCIĄŻENIA

3.1. Obciążenia statyczne w przypadku obciążenia ruchomego

Dla przypadku obciążenia ruchomego dodano możliwość definicji towarzyszących obciążeń statycznych. Obciążenia te będą obecne w każdej fazie obciążenia ruchomego.

Wyświetlanie uśrednionych sił powierzchniowych na podporze

Wyświetlanie uśrednionych sił powierzchniowych na podporze

4. WYNIKI I WYMIAROWANIE

4.1. Wyświetlanie uśrednionych sił powierzchniowych na podporze

W oknie dialogowym Parametry wyświetlania wyników dodano opcję pozwalającą uśredniać wartości sił podporowych z obszarów. Siły mogą być całkowane oddzielnie dla każdego obszaru lub wspólnie dla wszystkich obszarów. Ponadto istnieje możliwość rozdzielenia powierzchni całkowania wg kryterium znaku siły (rejony dodatnie i ujemne).

Zbrojenie ukośne elementów powierzchniowych

Zbrojenie ukośne elementów powierzchniowych

4.2. Zbrojenie ukośne elementów powierzchniowych

Zbrojenie powierzchniowe może zostać teraz zadane pod dowolnym kątem do układu lokalnego -x- obszaru. Dodatkowo drugi kierunek prętów może być różny od kąta prostego (w zakresie 45o – 135o), co daje możliwość generowania zbrojeniowych siatek nieortogonalnych. Siatki te są uwzględniane przy obliczaniu szerokości rozwarcia rys.

Wyznaczanie zbrojenia powierzchniowego na podstawie warunku SGU dopuszczalnej szerokości rysy

Wyznaczanie zbrojenia powierzchniowego na podstawie warunku SGU dopuszczalnej szerokości rysy

4.3. Wyznaczanie zbrojenia powierzchniowego na podstawie warunku SGU dopuszczalnej szerokości rysy

Przy zadawaniu parametrów zbrojenia elementów powierzchniowych dodano opcję doboru zbrojenia ze względu na stan zarysowany. Dzięki temu ilość podawanego zbrojenia teoretycznego zawiera teraz zarówno warunek SGN jak i SGU na zarysowanie. Jest to kolejna funkcja, o którą prosili przede wszystkim użytkownicy z Polski.

4.4. Sprawdzanie strzemion słupów żelbetowych na ścinanie i skręcanie

Znaczące zmiany w module RC2, który obejmuje wymiarowanie elementów poddanych dwukierunkowemu zginaniu otrzymał istotne ulepszenia. W najnowszej wersji programu można sprawdzić strzemiona na panujące w słupie ścinanie oraz skręcanie.

4.5. Dokładniejsza weryfikacja przebicia stopy fundamentowej

Wymiarowanie stopy fundamentowej otrzymało bardziej szczegółowy algorytm weryfikacji ze względu na przebicie. Obecnie weryfikowany jest obszar przebicia w zakresie do 2d, a nie tylko na obwodzie =2d.

Definicja bocznej podpory ciągłej w wymiarowaniu elementów stalowych

Definicja bocznej podpory ciągłej w wymiarowaniu elementów stalowych

4.6. Bardziej szczegółowe obliczenia dla AutoNcr oraz AutoMcr

Podobnie jak w obliczeniach ręcznych, AxisVM wyznacza teraz moment krytyczny Mcr i siłę krytyczną Ncr w każdym wymiarowanym przekroju na długości elementu.

4.7. Definicja bocznej podpory ciągłej w wymiarowaniu elementów stalowych

Przy definicji podpory ciągłej do wyznaczania sprężystego momentu krytycznego (AutoMcr) dodano opcję definicji podpory ciągłej. Projektant określa punkt początkowy i końcowy podpory ciągłej, a program generuje automatycznie podpory pośrednie. W ten sposób można szybko zamodelować podparcie belki np. poprzez blachę trapezową.

Szybkie zwymiarowanie elementu na podstawie wskazanego przekroju (innego od zadanego w modelu)

Szybkie zwymiarowanie elementu na podstawie wskazanego przekroju (innego od zadanego w modelu)

4.8. Szybkie zwymiarowanie elementu na podstawie wskazanego przekroju (innego od zadanego w modelu)

Przy wymiarowaniu stali można teraz przeprowadzić procedurę wymiarowania na innym przekroju niż ten, który jest aktualnie przypisany na modelu. Należy pamiętać, że wyniki z analizy statycznej cały czas obowiązują dla pierwotnego przekroju i jego sztywności. Informacja o tym, że profil do wymiarowania został zmieniony ma swoje specjalne oznaczenie na modelu oraz w tabelach przy jego nazwie.

Szablony raportów dopasowują zrzuty do okna z uwzględnieniem okna informacyjnego

Szablony raportów dopasowują zrzuty do okna z uwzględnieniem okna informacyjnego

5. RAPORTY

5.1. Szablony raportów dopasowują zrzuty do okna z uwzględnieniem okna informacyjnego

Przy ustalaniu parametrów szablonu raportu można teraz wybrać opcję, aby program sam dopasowywał rysunki do formatu z uwzględnieniem pływającego okna informacyjnego.

Wyłączanie podstawiania wartości liczbowych we wzorach i przesłanych do raportu

Wyłączanie podstawiania wartości liczbowych we wzorach i przesłanych do raportu

5.2. Wyłączanie podstawiania wartości liczbowych we wzorach i przesłanych do raportu

Przy przesyłaniu notek obliczeniowych do raportów pamiętany jest przełącznik podstawienia. Oznacza to, że można w pewnym stopniu skrócić notki, które mają zostać wydrukowane w raporcie.

5.3. Podstawa słupa stalowego (aplikacja SC1)

Długo oczekiwana podstawa słupa stalowego jest już dostępna w aplikacji SteelConnections (SC1). Nowy typ połączenia pozwala wymiarować podstawę słupa o profilu dwuteowym, rury okrągłej i prostokątnej, uwzględnić różne typy użebrowania i tzw. ostrogę. Dodatkowo przewidziano możliwość stosowania wielu typów kotew (kotwy proste, młoteczkowe, fajkowe itd.).