X7 R1

2023.05

1. OGÓLNE

1.1. Licencje online

Do obecnych metod protekcji licencji AxisVM dodajemy zabezpieczenie online. Pozwala ono natychmiast przenosić poprzez internet użytkowaną licencję pomiędzy komputerami, co odpowiada na liczne sugestie użytkowników AxisVM. Nowe zabezpieczenie nie wyklucza dotychczasowych rozwiązań, więc możliwy jest wybór najdogodniejszego rozwiązania dla własnych potrzeb.

Aktualnie dostępne zabezpieczenie licencji może mieć formę:

 • klucza sprzętowego (HL)
 • klucza programowego przypisanego do ID komputera (SL)
 • klucza online (CL)

Warto wspomnieć, że licencja z protekcją online działa domyślnie jako wersja serwerowa, ale bez konieczności dopłaty do takiej opcji, jak miało to miejsce wcześniej.

1.2. Serwis MyAxisVM do obsługi wersji próbnej/studenckiej

Cały nowy mechanizm protekcji dotyczy również licencji próbnych oraz edukacyjnych. Od wersji X7 znika bowiem potrzeba generowania dedykowanych plików z licencją do danego komputera dla wspomnianych wersji programu. Znacznie ułatwi to proces udzielania takich licencji i ich obsługi przy stale rosnącej ich liczbie.

Aby pobrać wersję próbną lub studencką, wystarczy utworzyć konto na stronie MyAxisVM. Po zalogowaniu masz dostęp do najnowszych plików instalacyjnych oraz możesz złożyć wniosek o przydzielenie odpowiedniej licencji. Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu  AxisVM, należy zalogować się do niego tymi samymi danymi jak na stronie MyAxisVM.

1.3. Włączenie modułu PDF do modułu bazowego

Moduł PDF, który pozwala wczytywać rysunki w tym formacie jako podkłady, a także eksportować modele 3D z funkcją obracania w tym formacie, połączyliśmy z modułem bazowym (np. NL3P). Tym samym pojawia się on w każdej konfiguracji AxisVM w wersji X7.

Porównanie dostępnych norm w wersji X6 i X7

1.4. Usunięcie starych norm

Z modułów wymiarujących usunięte zostały nieaktualne już normy (sprzed okresu Eurokodów). Są to normy MSz (węgierskie), NEN (holenderskie), DIN (niemieckie), STAS (rumuńskie).

Wybór wielu elementów na modelu

1.5. Zaznaczanie wielu elementów

Wiersz poleceń i wyszukiwania pozwala teraz znaleźć i zaznaczyć wiele elementów podczas jednego wyszukiwania. W tym celu należy wpisać poszukiwane numery elementów rozdzielone przecinkami.

Wyznaczanie środka ścinania kondygnacji podczas tworzenia modelu

1.6. Środek ścinania kondygnacji

Podczas tworzenia modelu budynku program automatycznie (bez potrzeby uruchamiana analizy) oblicza miejsce położenia środka ścinania każdej kondygnacji. Obliczenia przeprowadzane są analogicznie jak dla przekroju poprzecznego pręta, ale w tym przypadku składowe przekroju tworzą ściany i słupy danej kondygnacji. Program uwzględnia również węzłowe zwolnienia słupów oraz pionowe zwolnienia krawędziowe ścian, ponieważ wpływają one bezpośrednio na wynik tych obliczeń

 

2. BIM I WSPÓŁPRACA

2.1. Eksport niestandardowych obszarów do IFC

Podczas zapisywania modelu AxisVM do formatu IFC eksport obsługuje teraz niestandardowe obszary, tzn. użebrowane, płyty kanałowe, użebrowane płyty zespolone, stropy na blasze trapezowej.

Okno dialogowe z informacją o zarejestrowanych serwerach AxisVM COM

2.2. Weryfikacja serwera COM

Serwer COM jest istotny przy współpracy zewnętrznych aplikacji i wtyczek z AxisVM. Umożliwia on dwukierunkową komunikację pomiędzy programami. W menu Pomoc / Informacje o serwerze COM można sprawdzić czy i jaka wersja COM serwera jest aktualnie zarejestrowana w systemie. Pozwala to łatwiej weryfikować i kontrolować poprawność konfiguracji AxisVM.

Wybrane listy stalowych przekrojów poprzecznych

3. ELEMENTY

3.1. Nowe profile stalowe w bibliotece

Wprowadziliśmy zmiany do biblioteki profili stalowych. Dodane przekroje poprzeczne można teraz odszukać wg normy lub producenta. Dodane zostały profile ArcelorMittal, Salzgitterstahl, Pruszyński, Balex Metal. Ponadto wydzieliliśmy poszczególne typy dwuteowników do oddzielnych rodzin (np. z HE do HEA, HEB, HEM itd.)

Parametryczna definicja profilu Z

3.2. Parametryczne profile zetowe

Profile zetowe z dodatkowym zagięciem (w programie oznaczone jako profile S) można definiować parametrycznie w Edytorze przekrojów poprzecznych.

Definicja zwolnień węzłowych w oparciu o charakterystyki sprężyn (z uwzględnieniem tłumienia, nieliniowości odpowiedzi)

3.3. Zwolnienia krawędziowe z zaawansowanymi opcjami

Parametry zwolnień krawędziowych rozbudowaliśmy o definiowanie za pomocą elementów typu sprężyna. Dzięki temu w miejscach połączeń obszarów można zadać bardziej złożone warunki uwzględniające np.: sztywność początkową, sztywność w analizie modalnej, tłumienie, wzmocnienie materiałowe dla modelu plastycznego sprężyny.

Wybór dla definicji mimośrodu elementów powierzchniowych (uwzględnij w obliczeniach lub tylko wizualizuj)

3.4. Ulepszone mimośrody obszarów

Mimośrody obszarów otrzymały opcje analogiczne jak dla mimośrodów prętów. Chodzi o opcje związane z wyświetlaniem zastosowanych mimośrodów. Oprócz domyślnej opcji uwzględniania zadanych mimośrodów można teraz wybrać jedynie ich wizualizację na modelu.

Nowy przypadek obciążenia ciężarem własnym

4. OBCIĄŻENIA

4.1. Automatyczny ciężar własny konstrukcji

Nowy przypadek obciążenia dedykowany do ciężaru własnego elementów układu pozwoli zminimalizować ryzyko błędu, polegającego na pominięciu tego typu obciążenia w zadaniu. Ten typ obciążenia automatycznie dodaje ciężar do wszystkich pojawiających się na modelu elementów, a wynikający z zastosowanego dla nich materiału i przekroju poprzecznego.

Scalanie przypadków w grupie obciążeń

4.2. Scalanie przypadków obciążeń

Dla wielu przypadków z grupy obciążeń dodaliśmy możliwość ich scalania. Użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy tak powstały przypadek ma zastąpić istniejący czy zostać utworzony jako nowy.

Nowa opcja do odwzorowania sytuacji braku możliwości zsuwania się śniegu z połaci dachowej

4.3. Ulepszenia w obciążeniu śniegiem

Rozbudowaliśmy generator obciążenie śniegiem, który dostępny jest w module SWG. Dla wskazanych połaci dachowych można określić nowy atrybut Barierki przeciwśnieżne, które pozwolą odwzorować sytuację, gdy na dachu zamontowane są zabezpieczenia przed zsunięciem się śniegu. Sytuacja taka wymusza przyjęcie wartości współczynnika kształtu dachu nie mniejszego niż 0,8.

Modyfikacja bazowego współczynnika kształtu dachu µ_1(0st)

W sytuacji gdy projektant uzna, że wartość bazowa współczynnika dachu jednospadowego powinna być większa niż 0,8, może zmianę taką wprowadzić w pole µ1(0o) i zmodyfikować standardową wartość (patrz poprawka EN1991-1-3:2003/A1:2015).

5. ANALIZY

5.1. Analiza wyboczeniowa (LBA) dla fragmentu konstrukcji

Przeprowadzenie analizy wyboczeniowej złożonego modelu przestrzennego może nastręczać wielu trudności. Znalezienie postaci wyboczenia konkretnego elementu lub zespołu złożonego z kilku elementów jest tym trudniejsze, że podczas ustalania parametru liczby poszukiwanych postaci, pozostaje praktycznie metoda prób i błędów oraz konieczność przeglądania czasami ogromnej liczby postaci deformacji konstrukcji, w celu znalezienia tej szukanej.

W najnowszej wersji AxisVM analiza ta otrzymała bardzo przydatną możliwość , a mianowicie opcję przeprowadzenia jej dla wskazanego fragmentu konstrukcji (Fragment użytkownika). Dzięki temu znacznie szybciej uzyskamy poszukiwane deformacje. Postaci wyboczeniowe wystąpią we wskazanych elementach, ale jednocześnie uwzględniona zostanie sprężysta odpowiedź dochodzących elementów konstrukcji.

Postać wyboczeniowa wybranego do analizy fragmentu złożonej konstrukcji

Definiowanie parametrów pożaru i wyznaczanie temperatury w płycie żelbetowej

6. WYMIAROWANIE

6.1. Nowy moduł do wymiarowania obszarów na warunki pożarowe (RC8-S)

Wersja AxisVM X7 zapewnia kompleksowe projektowanie konstrukcji żelbetowych na warunki pożarowe zgodnie z PN-EN 1992-1-2 i przy wykorzystaniu metody izotermy 500oC, zarówno dla belek i słupów, jak i elementów powierzchniowych (tarcz, płyt, powłok). Za te ostatnie odpowiedzialny jest nowy moduł RC8-S, który tworzy komplet z wcześniejszym modułem RC8-B (wymiarowanie belek i słupów żelbetowych na warunki pożarowe).

Moduły RC8 umożliwiają obliczanie przenikania ciepła poprzez wbudowane narzędzie do analizy 2D rozkładu temperatury w przekroju poprzecznym. Wyznaczona temperatura może zostać oparta o różne krzywe pożaru (ISO, pożaru zewnętrznego, węglowodorowej, parametrycznej).

Na późniejszym etapie wymiarowania program dzięki tej analizie uwzględnia zredukowane pole powierzchni przekroju betonowego oraz wpływ temperatury na właściwości prętów zbrojeniowych.

Nowo obsługiwane przypadki przy przebiciu płyt żelbetowych

6.2. Przebicie dla użebrowanej płyty żelbetowej

Nowości wprowadziliśmy także w module służącym do sprawdzania przebicia (moduł RC3). Funkcjonalność weryfikacji płyt na przebicie przez słupy i zakończenia ścian została rozszerzona o

 • uwzględnienie żeber dochodzących do słupa
 • uwzględnienie przekroju słupa na zakończeniu ściany

6.3. Ulepszenia w wymiarowaniu słupów żelbetowych

Podczas weryfikacji słupa żelbetowego (moduł RC2) projektant ma teraz możliwość wybrania sposobu sprawdzenia ścinania ukośnego.

Do wymiarowania ścinania w słupie żelbetowym dostępne są 3 opcje:

Dodatkowo w parametrach wymiarowania dodana została opcja umożliwiająca wyłączenie sprawdzenia na skręcanie słupa żelbetowego.

Nowe komponenty wyników do wymiarowania tarcz, płyt i powłok (stopień wykorzystania)

6.4. Stopień wykorzystania zbrojenia rzeczywistego w płytach, tarczach i powłokach

Przy wymiarowaniu żelbetowych elementów powierzchniowych (płyt stropowych, płyt fundamentowych czy ścian) mogliśmy do tej pory jedynie prześledzić różnicę zbrojenia rzeczywistego (zastosowanego) i wymaganego. Nowe komponenty wyników pozwalają teraz wyświetlić dla każdego kierunku:

 • nośność przekroju na zginanie bez siły osiowej
 • nośność przekroju na ściskanie/rozciąganie
 • maksymalny stopień wykorzystania przekroju

Stopień wykorzystania dla zbrojenia rzeczywistego umożliwia prezentację wyników dla kombinacji SGN oraz SGU.

6.5. Większe możliwości przy wymiarowaniu fundamentów

Warunek dopuszczalnych obciążeń gruntu
Liczne prośby użytkowników AxisVM z naszego kraju przyczyniły się do kolejnego usprawnienia we wymiarowania fundamentów, tj. opcjonalnego sprawdzenia granicznego nacisku na grunt. Jest to warunek, który przez wielu projektantów konstrukcji jest od lat chętnie stosowany w Polsce, jako uzupełnienie normowego warunku nośności przy projektowaniu fundamentów bezpośrednich.

Poderwanie fundamentu – nowy warunek
Do istniejących warunków, na które może zostać sprawdzony fundament bezpośredni (moduł RC4) dodano nowy warunek związany z poderwaniem stopy. Warunek ten, tak jak pozostałe, jest uwzględniany w automatycznym doborze wielkości fundamentu.

6.6. Wymiarowanie stalowych profili niestandardowych

Dostępne jest teraz wymiarowanie przekrojów, w tym przekrojów złożonych, których osie główne przekroju nie pokrywają się z układem lokalnym pręta (y-z).

Opcje do wyboru krzywej wyboczenia i zwichrzenia w parametrach wymiarowania stali

6.7. Krzywe wyboczenia i zwichrzenia

W parametrach do wymiarowania elementu stalowego dodaliśmy opcję pozwalającą narzucić wskazaną krzywą wyboczenia lub zwichrzenia.

6.8. Nowe połączenia w aplikacji SC1 (Steel Connections)

Aplikacja do weryfikacji węzłów stalowych została rozbudowana o dwa nowe połączenia:

 • Połączenie belka-podciąg
  belka – dwuteownik, ceownik
  podciąg – dwuteownik, rura prostokątna
 • Połączenie kolankowe
  dwuteownik, rura prostokątna lub okrągła
  z możliwą blachą doczołową

Przykład odcięcia szczytowych wartości sił tnących w płycie na słupem

7. WYNIKI

7.1. Odcinanie „peaków” nie tylko dla momentów

Przetwarzanie wyników dla płyt żelbetowych rozszerzyliśmy o możliwość odcinania wartości szczytowych sił tnących i membranowych. Do tej pory AxisVM umożliwiał odcięcie i uśrednianie wokół obwodu słupa wartości samych momentów zginających. Teraz jest to możliwe również dla sił tnących, gdzie odcięcie wartości w płycie następuje po obwodzie słupa, a wartość wewnątrz jest zerowana.

Przykładowa strona z raportem z nowym zestawieniem właściwości przekrojów poprzecznych

8. Raporty

8.1. Bardziej zwięzłe tabele dla materiału i przekrojów poprzecznych

Dedykowane zestawienie charakterystyk przekroju poprzecznego i właściwości materiału umożliwia w sposób bardziej zwarty przedstawić wszystkie wymagane dane, bez konieczności generowania obszernej tabeli.

Opcja do wstawienia opisu kolumn do pliku RTF

8.2. Opisy kolumn w RTF

W ustawieniach raportu generowanego do RTF pojawiła się możliwość wstawienia opisu kolumn pod tabelami.

Zestawienie parametrów wykonanej analizy w Przeglądarce tabel

8.3. Zestawienie parametrów przeprowadzonych analiz

W niektórych rodzajach analiz globalnych należy określić ich parametry początkowe (np. nieliniowa analiza statyczna, analiza wyboczeniowa, dynamiczna itd.). Aby sprawdzić jakie parametry zostały ustawione po wykonaniu analizy lub aby dodać te parametry do raportu, można teraz skorzystać z nowej pozycji w Przeglądarce tabel / Parametry analiz.